× بستن تبلیغات
اکتبر
20
2018

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 60
فرمت فایل docx
حجم فایل 616 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 67

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه 16

2-1: تاریخچه مبلمان شهری 17

2-2: خیابان و شهر 19

2-2-1: پیش از انقلاب صنعتی 19

2-2-2: انقلاب صنعتی و پس از آن 21

2-3: مبلمان شهر 22

2-4: تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان شهری 23

2-5: نقش مبلمان شهری بر هویت شهری و شهرسازی 26

2-5-1: نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان 27

2-5-2: نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری 28

2-5-3: رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی 29

2-5-4: تأثیر اقلیم، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری 30

2-6: معیارهای ارزیابی پیاده راه ها 31

2-6-1: معیارهای اجتماعی اقتصادی 31

2-6-2: معیارهای کالبدی فضایی 32

2-6-3: معیارهای ترافیک و دسترسی 33

2-6-4: معیارهای طراحی شهری 34

2-7: ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی 35

2-7-1: پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری 35

2-7-2: پیاده راه ها عاملی برای نشاط و سرزندگی اجتماعی 36

2-7-3: نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی عابران پیاده 37

2-7-4: حرکت پیاده موجد توسعه پایدار اجتماعی 38

2-8: ارتباط پیاده راه و حمل ونقل 39

2-8-1: جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار 39

2-8-2: روش ها حمل و نقل داخلی در پیاده راه ها 40

2-8-2-1: حمل ونقل سواره 41

2-8-2-2: پل ها و مسیرهای پیاده متحرک افقی و عمودی 42

2-8-2-3: تونل ها و زیرگذرهای پیاده 43

2-8-2-4: شبیراهه ها و پلکانهای پیاده 44

2-9: نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو 44

2-9-1 الف) نظریه های مرتبط با مبلمان شهری : 44

2-9-2 ب) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با مبلمان شهری 47

2-10 :نظریههای مرتبط با پیاده راههای شهری: 54

2-10-1 الف) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با پیاده راه ها 57

2-11: انواع عناصر مبلمان شهری 59

2-12: تعریف پیاده‌راه 66

2-12-1: تاریخچه احداث پیاده‌راه در جهان 66

2-12-2: تاریخچه احداث پیاده‌راه در ایران 68

2-13:خلاصه و نتیجه گیری 71

مقدمه

در شهر مدت زیادی است که در پروژه های شهرسازی عمده کشورهای توسعه یافته جایگاه خود را بازیافته و ارتقا کیفیت این فضاها به عنوان یکی از اهداف پایه نهاد مدیریت شهری در این شهرها مطرح است. سنجش و پایش مداوم و تلاش در جهت تشویق شهروندان به مشارکت در نظارت بر پیاده راه ها از جمله ابزاری بوده که در تجربه های جهانی جهت بهبود کیفیت پیاده راه ها مورد استفاد واقع می شده است. اما در ایران حرکت به سوی طراحی پیاده راه های شهری در گام های نخست به سر می برد. با وجود شروع چنین حرکتی در ایران مطالعات مدونی در ارتباط با سنجش کیفیت پیاده راه ها صورت نگرفته است. در بسیاری از آمد و شدهای شهری در صورت وجود فضای منسب و مطلوب حرکت پیاده جایگزین مطلوبی در برابر حرکت سواره است که خود می تواند به کاهش گره های ترافیکی شهر کمک نماید. در عصر حاضر و با طرح مفهوم توسعه پایدار، تشویق به حرکت پیاده و ایجاد پیاده راه ها و تسهیلات مرتبط به آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. شناخت و تجزیه و تحلیل موضوعات ،بررسی تعاریف،طبقه بندی ها و تئوری های ارائه شده در ارتباط با موضوع ضروری است.براین اساس در این فصل به تاریخچه ونیز تئوری های که در زمینه مبلمان شهری و پیاده راه ارائه شده پرداخته شده است.تعریفهای ارائه شده توسط دانشمندان مختلف و از تخصصهای گوناگون گردآوری و تجزیه و تحلیل شده و به دنبال آن انواع مبلمان شهری ذکر گردیده است.این فصل از پایان نامه قصد آن دارد،تا مبانی و مفاهیم نظری مورد نیاز برای تحقیق درمورد مبلمان شهری را بنماید.


2-1: تاریخچه مبلمان شهری

شناخت هر پدیده ای به درجه شناخت ما از فرایند تاریخی آن پدیده بستگی دارد،فرایند تاریخی بالا به این معنی نیست که پدیده را در بستر تاریخی آن منجمدئ کرده و از پدیده های سیال،شیئی جامد بسازیم،فرایند تاریخی برآن است،که نحوه شکل گیری پدیده وعناصر موثر درآن را کشف کرده و سپس آن را در طول زمان مورد برسی قرار دهد.آنچه در این فرایند اهمیت دارد،ادراک از شرایط عام و شرایط خاصی است که بر تحول پدیده و سیالیت آن موثر می افتد.پسنده کردن به تحلیل شرایط عام و تبیین پدیده از ان ره به همان اندازه خطرناک است که تعمیم دادن شرایط خاص به محیط بس وسیع و از آن ره جهان شمول کردن شرایط خاص چون،شرایط عام دریافت ارتفاع واحوال کلی را میسر میسازد که پدیده- صرف نظر از هر شرط دیگری –درآن شکل میگیرد و تحول می یابد،به عبارتی روشن تر وجود شرایط عام را میتوان شرط لازم برای تکوین این پدیده دانست.شرایط خاص اجازه شناخت و درک خود پدیده را آنچنان که هست ، فراهم می آورد.شرایطی که درآن پدیده تحول خاصی می پیماید و در بستر زمان شکل دیگر می یابد. شکلی از پدیده را از دیگر پدیده های مشابه متمایز میکند و به دیگر سخن وجود شرایط خاص را میتوان شرط کافی برای تحول پدیده دانست.به همین دلیل است که شناخت فرایند تاریخی پدیده اهمیتی خاص می یابد، فرایندی که دو عنصر مکان و زمان به عنوان شرایط عام و دو عنصر اقتصادی-سیاسی،اجتماعی-فرهنگی به عنوان شرایط خاص در آن جلوه میکنند.درک درست از دگرگونی های که در این عناصر رخ داده و می دهد ، شناخت آنها و تحلیل آنها ، امکانات و محدودیتهای را روشن میسازد که پدیده در ان شکل یافته،زندگی کرده و تحول می یابد.

بدین اعتبار،شناخت هر پدیده و درک فرآیند تاریخی و تحول آن به این دلیل اهمیت دارد که به مدد آن می توان به مسائل،تگناها و سوالات مطروحه در وضع موجود پدیده پاسخ گفت و یا به سخنی بهتر عوامل((چرایی))وضع موجود را باز شناخت.شناخت تاریخی پدیده،سنگ زیر بنای شناخت وضع موجود است و درک درست از شرایط موجود، تخمین دگرگونیهای بعدی پدیده را ممکن می سازد.هرگاه گذشته(سیر تحول تاریخی)پدیده در وضع موجد آن((مستقر))باشد،آینده(دگرگونیها و تحولات بعدی پدیده)در وضع موجود آن مستتر است.گذشته موجود را تبیین می کند و موجود آینده را تخمین می زند(حبیبی1375:یک-دو)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه

دسته: جغرافیا بازدید: 52 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 616 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 67. مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه – بازار …

11 آگوست 2018 … فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه …
مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه – roksanafilelh

فایل پیشینه و مبانی نظری مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه … 2-1: تاریخچه مبلمان شهری. … 2-9: نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو 44 … خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات پیاده سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری دسته بندی …
مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه – آسان داک

28 آگوست 2017 … مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه … ۲-۵-۳: رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی.. ۲۹ … دسته بندی : تحقیقات آماده و پیشینه.
مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه – تحقیق در مورد …

27 سپتامبر 2018 … پیاده, پیشینه, دانلود مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه, راه, شهری , عملکرد, مبانی, مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه | نمونه …

[PDF] PDF: مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه | من و او دانلود! www2.manooodl.ir/364931/SaveAs.pdf ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻈﺮی 1395 و 1394 ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن …
ارزیابی و مقایسه دو سیاست پیاده راه سازی و پیاده مداری در مراکز شهری

پیاده راه، پیاده مداری، حمل ونقل شهری، مرکز شهر، بافت تاریخی. واژگان کلیدی: …. پیشینه تحقیق. شاید بتوان نخستین … مبانی نظری تحقیق. 5.1. پیاده مداری ….. سیما و منظر )G(. 1- منظر طبیعی 2- مبلمان شهری 3- بناهای باارزش 4- پاکیزگی محیط 5- کاهش … فضاهای باز شهری 5- خوانایی بافت 6- احیای عملکرد تاریخی بافت. تصویر 8- …
ارزیابی عملکرد محور پیاده راه 15 خرداد از دیدگاه منظر شهری – دانلود پایان …

پیاده راه- مبلمان شهری – منظر شهری- خیابان 15 خرداد- بافت تاریخی- شهر تهران. فهرست مطالب: عنوان صفحه … فصل دوم: مباني نظري و پيشينه ي تحقيق.. 15. مقدمه. 16 .
پاورپوینت مهندسی پی پی گسترده و شمع – معماری

پیشینه و مبانی نظری مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه. پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه,پیشینه و مبانی  …
مقایسه تطبیقی عملکرد خیابان های پیاده محور – نقش جهان – مطالعات نظری …

مکـث。 تغییـر جهـت و تمـاس مسـتقیم بـا دیگـران در فضـای شـهری شـناخت شـهر و محیـط بیشـتر از طریـق گام … بر پایه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق。 … پیاده راه صف)باغ سپهساالر( در تهران و خیابان کِلِر در پاریس … در بخــش مبانــی نظــری تحقیــق به تفصیــل بــه آن هــا …. و با تدارک مبلمان و نور مناسب برای این گونه مسیرها و درس.

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات