× بستن تبلیغات
نوامبر
16
2017

دانلود مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی

ما در فصل2 جبر رابطه ای را ارائه کردیم که اشکال پایه ای در بسیاری از مواردی هستند که در زبان SQL Query استفاده می شوند جزئیات بیشتر در فصل های 3 و 4 ارائه شد در این فصل ابتدا دوزبانی را که بیشتر رسمیت دارند را مطالعه می کنیم یکی حساب رابطه ای چندتایی و یکی حساب رابطه ای حوزه که این دو زبان رسمی زبان هایی هستند بر پایة پرس و جو1 و مبتنی بر منطق
دسته بندی کامپیوتر و IT
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 1205 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 266

مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

کاربر

این فایل عنوانها و توضیحاتی که در فهرست زیر آورده شده است را دارا می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل پنجم – دیگر زبانهای رابطه ای ………………………………………………………………………………………………………………. 1

5-1- حساب رابطه ای چند تایی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

5-1-1- طرح مثال …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

5-1-2- تعاریف رسمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

5-1-3- اطمینان در بیان …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

5-1-4- زبان های توانای پر معنی ……………………………………………………………………………………………………………………… 12

5-2- قلمرو حساب رابطه ای …………………………………………………………………………………………………………………………… 13

5-2-1- تعریف رسمی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

5-2-2- پرس وجوهای نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………… 14

5-2-3- ایمنی عبارات ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

5-2-4- قدرت بیانی زبان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

5-3- پرس وجو از طریق مثال ………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

5-3-1-جدول های ساختمان …………………………………………………………………………………………………………………………… 20

5-3-2- پرس وجو هایی روی یک رابطه …………………………………………………………………………………………………………… 20

5-3-3- پرس وجو روی رابطه های جداگانه ……………………………………………………………………………………………………… 25

5-3-4- جعبه وضعیت …………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

5-3-5- رابطه نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

5-3-6- QBEدر مایکروسافت اکسس …………………………………………………………………………………………………………….. 32

5-4- دیتالوگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

5-4-1- ساختار اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

5-4-2- ترکیب دستورات دیتالوگ …………………………………………………………………………………………………………………. 38

5-4-3- ترکیب های معنایی دیتالوگ غیر بازگشتی ……………………………………………………………………………………………. 42

عنوان صفحه

5-4-3-1- ترکیب های معنایی یک دستور ………………………………………………………………………………………………………… 42

5-4-3-2- ترکیب معنایی برنامه ………………………………………………………………………………………………………………………. 44

5-4-4- ایمنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

5-4-5- عملیاتهای رابطه ای در دیتالوگ ………………………………………………………………………………………………………….. 49

5-4-6- بازگشتی در دیتالوگ ………………………………………………………………………………………………………………………… 51

5-4-7- قدرت بازگشتی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

5-5- خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

مرور اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

تمرین مهارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

تمرین ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

نکاتی مربوط به فهرست کتاب ………………………………………………………………………………………………………………………… 66

ابزارها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

بخش دوم :طراحی پایگاه داده ……………………………………………………………………………………………………………………… 68

فصل ششم: طراحی پایگاه داده مدل E-R …………………………………………………………………………………………………… 70

6-1- مفهوم کلی فرایند طراحی ……………………………………………………………………………………………………………………… 71

6-1-1- مراحل طراحی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

6-1-2- طراحی جایگزین ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 74

6-2- مدل موجودیت رابطه …………………………………………………………………………………………………………………………. 75

6-2-1- گروه موجودیت …………………………………………………………………………………………………………………………… 76

6-2-2- گروه رابطه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

6-2-3- صفات …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

6-3- محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

6-3-1- ترسیم کاردینالیتی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

6-3-2- کلیدها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89

6-3-2-1- گروه موجودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 90

6-3-2-2- گروه رابطه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 91

6-3-3- مشارکت محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………. 93

6-4- نمودارهای موجودیت – رابطه ……………………………………………………………………………………………………………. 93

6-5- نتایج طراحی موجودیت – رابطه …………………………………………………………………………………………………………. 102

6-5-1- استفاده از گروه موجودیت ها در مقابل صفات ………………………………………………………………………………….. 102

6-5-2- استفاده از گروه موجودیت ها به جای گروه رابطه ها ………………………………………………………………………….. 105

6-5-3- گروه رابطه های n-ary در مقایل دوگانه ………………………………………………………………………………………… 106

عنوان صفحه

6-5-4- جایگاه صفات رابطه ……………………………………………………………………………………………………………………. 109

6-6- گروه موجودیت ضعیف …………………………………………………………………………………………………………………… 111

6-7- ویژگیهای E-R گسترده …………………………………………………………………………………………………………………. 114

6-7-1- ویژه کاری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

6-7-2 – عمومی سازی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 118

6-7-3- صفات وراثتی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

6-7-4- محدودیت ها در عمومی سازی ……………………………………………………………………………………………………… 121

6-7-5- ترکیب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

6-7-6- نمادهای E-R جایگزین ………………………………………………………………………………………………………………. 128

6-8- طراحی پایگاه داده برای پروژه بانکداری …………………………………………………………………………………………….. 130

6-8-1- جایگزین های طرح E-R ……………………………………………………………………………………………………………… 131

6-8-2- الزامات داده برای پایگاه داده بانک …………………………………………………………………………………………………. 132

6-8-3- گروه های موجودیت برای پایگاه داده بانک ……………………………………………………………………………………. 134

6-8-4- گروه های رابطه برای پایگاه داده بانک ……………………………………………………………………………………………. 135

6-8-5- نمودار E-R برای پایگاه داده بانک ……………………………………………………………………………………………….. 136

6-9- تبدیل شدن به الگوی رابطه ای ………………………………………………………………………………………………………….. 136

6-9-1- ارائه گروه های موجودیت قوی ……………………………………………………………………………………………………… 138

6-9-2- ارائه گروه های موجودیت ضعیف …………………………………………………………………………………………………. 139

6-9-3 – ارائه گروه های رابطه …………………………………………………………………………………………………………………. 140

6-9-3-1- الگوهای زائد ………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

6-9-3-2- ترکیب الگوها …………………………………………………………………………………………………………………………. 142

6-9-4- صفات ترکیبی و چند مقداری ……………………………………………………………………………………………………….. 144

6-9-5- ارائه روش عمومی سازی …………………………………………………………………………………………………………….. 145

6-9-6- ارائه دادن ترکیب ……………………………………………………………………………………………………………………….. 147

6-9-7- الگوی رابطه برای پروژه بانکداری …………………………………………………………………………………………………. 148

6-10- جنبه های دیگر طراحی پایگاه داده ………………………………………………………………………………………………….. 149

6-10-1- محدودیت داده ها وطراحی پایگاه داده رابطه ای ……………………………………………………………………………. 150

6-10-2- الزامات کاربردی : پرس وجوها ، کارایی ………………………………………………………………………………………. 151

6-10-3- الزامات کنترل …………………………………………………………………………………………………………………………. 153

6-10-4- جریان داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 153

6-10-5- موضوعات دیگر در طراحی پایگاه داده ……………………………………………………………………………………….. 154

6-11- زبان مدل سازی یکپارچه UML …………………………………………………………………………………………………… 156

عنوان صفحه

6-12- خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 160

مروری بر اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 163

تمرین مهارت …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 165

تمرینات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 170

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 173

ابزارها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 173

فصل هفتم: طراحی پایگاه داده رابطه ای ……………………………………………………………………………… 175

7-1- ویژگی های طراحی های رابطه ای خوب …………………………………………………………………………………………… 176

7-1-1- طراحی جایگزین : الگوهای بزرگتر ……………………………………………………………………………………………….. 177

7-1-2- طراحی جایگزین : الگوهای کوچکتر …………………………………………………………………………………………….. 181

7-2- محدوده های غیر قابل تجزیه واولین شکل نرمال ………………………………………………………………………………….. 185

7-3- تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی …………………………………………………………………………………………. 188

7-3-1- کلیدها و وابستگی های عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 188

7-3-2- شکل نرمال Boyce-codd ………………………………………………………………………………………………………. 192

7-3-3- BCNF و حفاظت وابستگی ……………………………………………………………………………………………………… 193

7-3-4- سومین شکل نرمال …………………………………………………………………………………………………………………… 197

7-3-5- شکل های نرمال بیشتر ………………………………………………………………………………………………………………… 200

7-4- تئوری وابستگی عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………. 201

7-4-1- بستار مجموعه وابستگی های عملیاتی ……………………………………………………………………………………………. 201

7-4-2- بستار گروه های صفات …………………………………………………………………………………………………………….. 205

7-4-3- پوشش استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………………… 208

7-4-4- تجزیه بی نقص ………………………………………………………………………………………………………………………… 213

7-4-5- حفاظت وابستگی ………………………………………………………………………………………………………………………. 214

7-5- تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی ………………………………………………………………………………………….. 217

7-5-1- تجزیه BCNF ………………………………………………………………………………………………………………………… 217

7-5-1-1- آزمون BCNF …………………………………………………………………………………………………………………… 218

7-5-1-2- الگوریتم تجزیه BCNF …………………………………………………………………………………………………………. 220

7-5-2- تجزیه 3NF ……………………………………………………………………………………………………………………………. 222

7-5-3- مقایسه BCNF و 3NF …………………………………………………………………………………………………………….. 225

7-6- تجزیه با استفاده از وابستگی های چند مقداری ……………………………………………………………………………………. 226

7-6-1- وابستگی های چند مقداری …………………………………………………………………………………………………………. 227

7-6-2- شکل نرمال چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………. 230

عنوان صفحه

7-6-3- تجزیه 4NF …………………………………………………………………………………………………………………………….. 232

7-7- دیگر شکل های نرمال ……………………………………………………………………………………………………………………. 234

7-8- فرایند طراحی پایگاه داده ………………………………………………………………………………………………………………. 234

7-8-1- مدل E-R و نرمال سازی ……………………………………………………………………………………………………………. 235

7-8-2- نام گذاری صفات و رابطه ها ………………………………………………………………………………………………………… 237

7-8-3- از نرمال درآوردن برای کارایی ……………………………………………………………………………………………………. 239

7-8-4- دیگر مباحث طراحی ………………………………………………………………………………………………………………….. 240

7-9- مدل سازی داده های موقتی …………………………………………………………………………………………………………….. 241

7-10- خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 245

مرور اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 246

تمرین مهارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 248

تمرین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 250

واژه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 254

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 5-1- اسامی همه مشتریانی که یک وام در شاخه perryridge دارند …………………………………………………………. 5

شکل 5-2- جدول های ساختمان برای مثال بانک ………………………………………………………………………………………….. 22

شکل 5-3- نمونه پرس و جو در Microsoft access QBE ………………………………………………………………………… 32

شکل 5-4- یک پرس و جو تراکمی در Microsoft access QBE …………………………………………………………….. 34

شکل 5-5- نمونه حساب رابطه ای ……………………………………………………………………………………………………………… 37

شکل 5-6- رابطه V1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

شکل 5-7- برنامه دیتالوگ سود حساب های perryridge …………………………………………………………………………….. 41

شکل 5-8- برنامه دیتالوگ بازگشتی ………………………………………………………………………………………………………….. 42

شکل 5-9- نتیجه Infer(R,I) …………………………………………………………………………………………………………………… 44

شکل 5-10- لایه بندی رابطه ها …………………………………………………………………………………………………………………. 46

شکل 5-11- رویه datalog-fixpoint ……………………………………………………………………………………………………… 52

شکل 5- 12- رابطه manager ………………………………………………………………………………………………………………… 53

شکل 5-13- کارکنان جونز در تکرار رویه datalog- fixpoint ……………………………………………………………………. 54

شکل 5-14- پایگاه داده کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………… 62

شکل 5-15- پایگاه داده بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 65

شکل 6-1- گروه موجودیت loan,customer …………………………………………………………………………………………. 78

شکل 6-2- گروه رابطه borrower …………………………………………………………………………………………………………… 79

شکل 6-3- Accwss-date به عنوان صفتی برای گروه رابطه depositor …………………………………………………….. 81

شکل 6-4- صفات مرکب نام مشتری وآدرس مشتری ……………………………………………………………………………………. 83

شکل 6-5- نقشه کاردینالیتی ها a,b ……………………………………………………………………………………………………………. 87

شکل 6-6- نقشه کاردینالیتی ها a,b ……………………………………………………………………………………………………………. 89

شکل 6-7- نمودار E-R مربوط به loans,customers ………………………………………………………………………………. 94

عنوان صفحه

شکل 6-8- روابط c,b,a …………………………………………………………………………………………………………………………. 96

شکل 6-9- نمودار E-R با یک صفت که به یک رابطه اضافه شده است …………………………………………………………… 96

شکل 6-10- نمودار E-R با صفات مرکب ، چند مقداری و مشتق شده ………………………………………………………….. 97

شکل 6-11- نمودار E-R با نمایشگر نقش ……………………………………………………………………………………………. 99

شکل 6-12- نمودار E-R با یک رابطه سه گانه ………………………………………………………………………………………….. 99

شکل 6-13- مشارکت کلی یک گروه موجودیت در یک گروه رابطه ……………………………………………………………. 100

شکل 6-14- محدودیت های کاردینالیتی روی گروه رابطه …………………………………………………………………………… 101

شکل 6-15- جانشین هائی برای telephone,employee …………………………………………………………………………. 103

شکل 6-16- loan به عنوان یک گروه رابطه ………………………………………………………………………………………. 105

شکل 6-17- رابطه سه گانه در مقابل سه رابطه دوگانه …………………………………………………………………………………. 108

شکل 6-18- access-date به عنوان صفتی برای گروه موجودیت account ……………………………………………… 110

شکل 6-19- نمودار E-R برای یک گروه موجودیت ضعیف ……………………………………………………………………. 114

شکل 6-20- عمومی سازی و ویژه کاری ………………………………………………………………………………………………… 117

شکل 6-21- نمودار E-R با رابطه های زائد …………………………………………………………………………………………… 126

شکل 6-22- نمودار E-R ترکیب ……………………………………………………………………………………………………….. 127

شکل 6-23- نمادهای مورد استفاده در E-R …………………………………………………………………………………………… 129

شکل 6-24- نمادهای جایگزین در E-R ………………………………………………………………………………………….. 130

شکل 6-25- نمودار E-R برای پروژه بانکداری …………………………………………………………………………………….. 137

شکل 6-26- چند گانه loan ………………………………………………………………………………………………………………… 138

شکل 6-27- نمودار E-R …………………………………………………………………………………………………………………….. 143

شکل 6-28- نمادهای مورد استفاده در طراحی نمودار کلاس UML ………………………………………………………….. 159

شکل 6-29- نمودار E-R برای تمرین مهارت 6-9و6-22 ………………………………………………………………………. 168

شکل 6-30- نمودار E-R برای تمرین 6-11 ……………………………………………………………………………………… 169

شکل 6-31- نمودار E-R برای تمرین 6-21 ……………………………………………………………………………………… 171

شکل 7-1- الگوهای بانکداری برای بخش 6-9-7 ………………………………………………………………………………. 177

شکل 7-2- بخشی از چند گانه ها در رابطه های bor- loan,borrower,loan ……………………………………… 179

شکل 7-3- چندگانه ها در رابطه های loan-amt-br,loan-branch,loan ………………………………………….. 181

شکل 7-4- از بین رفتن اطلاعات در یک تجزیه نامناسب ……………………………………………………………………… 185

شکل 7-5- رابطه نمونه r ………………………………………………………………………………………………………………… 191

شکل 7-6- گروه های رابطه Works-in,cust-banker …………………………………………………………………….. 195

شکل 7-7- گروه رابطه cust-banker-branch ………………………………………………………………………………. 196

شکل 7-8- یک روال برای محاسبه F+ ……………………………………………………………………………………………. 205

عنوان صفحه

شکل 7-9- یک الگوریتم برای محاسبه X+ ، بستار X تحت F ………………………………………………………………… 207

شکل 7-10- محاسبه پوشش استاندارد ……………………………………………………………………………………………… 211

شکل 7-11- آزمون برای حفاظت وابستگی ……………………………………………………………………………………… 215

شکل 7-12- الگوریتم تجزیه BCNF ……………………………………………………………………………………………… 219

شکل 7-13- حفاظت وابستگی ، تجزیه بی نقص در 3NF …………………………………………………………………. 222

شکل 7-14- نمایش جدولی از XàB ………………………………………………………………………………………… 228

شکل 7-15- یک مثال از افزونگی در رابطه روی الگوی BCNF ………………………………………………………… 229

شکل 7-16- یک رابطه R2 غیر مجاز ……………………………………………………………………………………………… 229

شکل 7-17- الگوریتم تجزیه 4NF ……………………………………………………………………………………………….. 231

شکل 7-18- رابطه تمرین 7-2 ………………………………………………………………………………………………….. 248

شکل 7-19- الگوریتمی برای محاسبه X+ …………………………………………………………………………………………. 252

دیگر زبان های رابطه ای

ما در فصل2 جبر رابطه ای را ارائه کردیم که اشکال پایه ای در بسیاری از مواردی هستند که در زبان SQL Query استفاده می شوند . جزئیات بیشتر در فصل های 3 و 4 ارائه شد . در این فصل ابتدا دوزبانی را که بیشتر رسمیت دارند را مطالعه می کنیم یکی حساب رابطه ای چندتایی و یکی حساب رابطه ای حوزه . که این دو زبان رسمی زبان هایی هستند بر پایة پرس و جو[1] و مبتنی بر منطق ریاضی ، و این دو زبان رسمی شکل پایه ای برای دو یا بیشتر زبان های دوستانه هستند ، که بعداً در این فصل QBE[2] و Datalog را مطالعه می کنیم .

بر خلاف SQL و QBE یک زبان گرافیکی به گونه ای به شکل جداول می باشد .QBE و جایگزینش خیلی مورد استفاده قرار می گیرند در سیستمهای پایگاه داده در کامپیوترهای شخصی . Datalog یک نمونه ترکیبی بعد از زبان Prolog دارد . هر چند در حال حاضر به صورت تجاری از این دست آورد استفاده نمی شود . Datalog بیشتر در جستجوی سیستم های پایگاه داده ای مورد استفاده قرار می گیرد .

برای QBE و Datalog ، ما ساختارها و مفاهیم بنیادی را سریع تر از یک کتاب راهنمای جامع کاربران برای این زبان ها به دست می آوریم ، عقیده بر این است که شخص یکی از این زبان ها را انتخاب کند ، ممکن است در جزئیات متفاوت باشند یا ممکن است تنها یک زیر مجموعه از تمام زبان ها را تأیید کند .

5-1 حساب رابطه ای چندتایی

وقتی که ما یک عبارت جبری رابطه ای را می نویسم . ما یک روالی را که جوابهایی برای پرس و جو به وجود می آورند را مهیا می کنیم . در مقام مقایسه حساب رابطه ای چندتایی یک زبان تحقیقی غیر رویه ای اطلاعات خوبی را بدون دادن یک روال ویژه برای به دست آوردن آن اطلاعات ارائه می دهد . یک پرس و جو در حساب رابطه ای چندتایی که مثل { t | p (t ) } بیان می شود منظور این است که آن یک مجموعه ای از همه متغییرهائی چون t می باشد به گونه ای که p ( t ) مبتنی بر آن درست باشد به ازاء همه t ها. در دنباله مطالبمان ، ما از t [A] برای مشخص کردن مقدار متغییر t بر روی صفت A استفاده می کنیم و ما از r t برای مشخص کردن یک متغییر t که در رابطه با r می باشد ، استفاده می نماییم.

قبل از این که ما یک تعریف رسمی از حساب رابطه ای چندتایی ارائه بدهیم ، ما به بعضی از پرس و جو ها که در جملات جبری رابطه ای در بخش 2-2 نوشته ایم برمی گردیم . به یاد آورید که پرس و جو ها از الگوی های زیر پیروی می کنند :

شاخه ( نام شاخه ـ شهر شاخه ـ موجودی ( دارائی ) )

خریدار ـ مشتری ( نام مشتری و جبر مشتری ، شهر مشتری )

وام ( شماره وام ـ نام شاخه ـ مقدار )

وام ( شماره وام ـ نام شاخه ـ مقدار )

وام گیرنده ( نام مشتری ـ شماره وام )

حساب ( شماره حساب ـ نام شاخه ـ موجودی )

سپرده گذار ( نام مشتری ـ شماره حساب )

5- 1- 1- طرح مثال

پیدا کردن نام شاخه ، شماره وام ، مبلغ وام برای وام های بیشتر از 1200 دلار :

{loam ^ t [ amount ]> 1200 t½ t }

فرض کنید که ما خواسته باشیم فقط صفت ( شماره وام ) ، بیشتر از همه صفات رابطه وام باشد . برای نوشتن این پرس و جو در حساب رابطه ای چندتایی ما به نوشتن یک توضیح نیاز داریم . برای یک رابطه در این طرح یا مدل ( شماره وام ) ما به چندتایی ها بر روی شماره وام نیاز داریم هم چنانکه یک چندتایی در وام به وسیله یک صفت, مقداری بزرگتر از 1200 وجود دارد . برای بیان این تقاضا ما به ساختار وجود داشتن از مطلق ریاضی نیاز داریم

پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

لینک منبع و پست :

دانلود مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی


http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%20%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

دانلود (پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی) – nwrlernt.ir
nwrlernt.ir/post/matlab1170.html‎Cachedما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم به صفحه دانلود فایل(پایان نامه مفاهیم
پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس

: مقاله مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی – شبکه فایل
dl79.filenetwork.ir/article343521-پایگاه-داده-نرمال-سازی/view.html
2 مارس 2017 … مقاله مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی 5-4-5 عملیاتهای رابطه ای در دیتالوگ
عبارتهای دیتالوگ غیر بازگشتی، بدون عملیاتهای محاسباتی در …
فایل word مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی – دانلود فایل
papersfile.a0b.ir/files701278‎Cached19 آگوست 2017 … فایل ورد مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در
استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت مشاهده …
[PDF] ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ce.miau.ac.ir/azmoninfo/SQL_Farsi.pdf‎Cached
Similarﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪل. ER … ﺣﺬف داده. 73. ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزي راﺑﻄﻪ ﻫﺎي. 75. واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ. (. FD. ) 75.
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻛﺎﻣﻞ …. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ ﻳﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺑﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻳـﺎ
ﺑﺎﻧـﻚ.
پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی – YouTube

► 0:07https://www.youtube.com/watch?v=UbTtDITvUMY
23 Feb 2017 – 7 sec – Uploaded by tara iran
جهت دانلود به سایت زیر رفته و در قسمت جستجو مقاله یا تحقیق خود را پس از جستجو دانلود کنید لینک دانلود : book114.ir.
کتاب آموزش پایگاه داده ها – رایگان – فرادرس
https://faradars.org/free-book-database‎Cachedهدف از این آموزش، آشنایی با مفاهیم و معماری چندسطحی سیستم پایگاه داده و نقش DBMS
، معرفی مدل های داده خصوصا مدل رابطه ای و نحوه ترسیم نمودار ER و نرمال سازی پایگاه …
دانلود رایگان پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی …
www.dlbartar.com/concepts-of-relational-databases-and-normalization/‎Cached4 آگوست 2017 … پایان نامه ای از رشته کامپیوتر درباره مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی –
ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. ما در فصل2 جبر …
مقاله مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی | دانشجو دانلود
stdownload.ir/articles/32397‎Cached17 فوریه 2017 … با عرض سلام. من برای رفاه شما سایت ما رو راه اندازی کردم. لینک اصلی برای دانلود «
مقاله مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی» را تنها در همین …
مقاله بررسی مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی | فایل ناب …
filenab.b1blog.ir/tag/مقاله-بررسی-مفاهیم-پایگاه-داده-های-راب/‎Cached27 سپتامبر 2017 … فایل ناب: دانلود مقاله، تحقیق، پاورپوینت و … شماره تماس پشتیبانی: … بررسی
مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی. ارسال شده در سپتامبر …
پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی – دانلود مقاله و پروژه …
book114.rozblog.com/post/2264‎Cached20 سپتامبر 2017 … فهرست مطالب. عنوان صفحه. فصل پنجم – دیگر زبانهای رابطه ای 1. 5-1- حساب رابطه ای
چند تایی 3. 5-1-1- طرح مثال 4. 5-1-2- تعاریف رسمی 9. 5-1-3- …
تخته سفید | آموزش پایگاه داده ها – بخش ششم
takhtesefid.org/watch?v=760076259909‎Cached12 ژانويه 2016 … در این مجموعه ابتدا مفاهیم اولیه در پایگاه داده تدریس می شود. … در ادامه جبر رابطه ای و
SQL و در انتها وابستگی و نرمال سازی به زبانی بسیار ساده تدریس می شود. … مدل های
داده خصوصا مدل رابطه ای و نحوه ترسیم نمودار ER و نرمالسازی پایگاه داده است. …
فراپیوند, کلید اصلی, کلید خارجی،دانلود فرادرس آموزشی رایگان,دانلود …
دانلود پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی – قیمت 4,500 …
https://selzir.com/…/15213418-دانلود-پایان-نامه-مفاهیم-پایگاه-داده-های-رابطه-ای-و-نرمال-سازی‎Cachedطراح پایگاه داده که نیاز های کاربردی را می شناسد در برنامه های کاربردی جزئی می
توانند دقیقا درباره روابطی که باید ایجاد شود، نسبتهای آنها و محدودیتهای این روابط …
دانلود بررسی مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی – ویکی
wiki.wikistyle.ir/دانلود-بررسی-مفاهیم-پایگاه-داده-های-رابطه-ای-و-نرمال-سازی.html‎Cached3 روز پیش … بررسی مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی دسته: فنی و مهندسی بازدید: 4
بارفرمت …
پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی | دانلود فایل فری
free.itstar92.ir/?p=49243
26 جولای 2017 … پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی. تعداد صفحات:283. فرمت فایل:
doc. ما در فصل2 جبر رابطه اي را ارائه كرديم كه اشكال پايه اي در …
[PDF] ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ – پایگاه کتاب های درسی
chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/91-92/412/C612-13-abed.pdf‎Similar2 فوریه 2013 … ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﻳﺪﺁﻭﺭ : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ [ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻯ ﺩﺭﺳﻰ ] ﺷﺎﺧﺔ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ . … 1-2 آشنايي با
مفاهيم پايگاه داده رابطه اي. 12 … 1-4 نرمال سازي جداول. 35.
دانشگاه صنعتي اميركبير – دانشگاه کردستان
eng.uok.ac.ir/moradi/courses/fall12/db/‎Cached
Similarسیستم های مدیریت پایگاه داده مختلفی برای از جمله Oracle ، SQL Server و IBM DB
… با مفاهیم پایه ای پایگاه داده از جمله طراحی نمودارهای ERD ، نرمالسازی، جبر رابطه ای

دانلود کتاب پایگاه داده ها | دیتابیس | سیستم پایگاه داده | مفاهیم …
www.takbook.com/215598-computer…/دانلود-کتاب-پایگاه-داده-ها/‎Cachedهدف از این آموزش، آشنایی با مفاهیم و معماری چندسطحی سیستم پایگاه داده و نقش DBMS
، معرفی مدل های داده خصوصا مدل رابطه ای و نحوه ترسیم نمودار ER و نرمال سازی پایگاه …
پایگاه داده رابطه‌ای – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/پایگاه_داده_رابطه‌ای‎Cached
Similarپایگاه داده رابطه‌ای (به انگلیسی: Relational databases) به آن دسته از پایگاه‌های داده
اطلاق … ۱ ساختار داده‌های رابطه‌ای; ۲ تعریف رابطه; ۳ تناظر بین مفاهیم رابطه‌ای و مفاهیم
جدولی … برای طراحی پایگاه داده‌ها در سطح انتزاعی پایین‌تر از سطح مدل سازی، به یک
ساختار …. مدل‌های پایگاه داده · نرمال‌سازی پایگاه داده · Database storage · پایگاه داده …
پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی
sanjeshcloob.etl24.com/product-360969-payegah-dadeh.aspx‎Cachedپایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی. … گیری، کم رویی و انزواطلبی
چیست؟، علل علل گوشه گیری و کم رویی عبارت اند از پیش گیری و درمان دانلود فایل …
مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی – پروژه های دانشجویی(دانلود …
ebook.blage.ir/2017/07/13/مفاهیم-پایگاه-داده-های-رابطه-ای-و-نرما-2/
13 جولای 2017 … مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی. ما در فصل2 جبر رابطه ای را ارائه كردیم كه
اشكال پایه ای در بسیاری از مواردی هستند كه در زبان SQL Query …
پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی … – دانلود پایان نامه
www.jahandoc.com/پایان-نامه-مفاهیم-پایگاه-داده-های-رابط/‎Cached24 ژانويه 2015 … پایان نامه رشته کامپیوتر : پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی با
فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه) 266 صفحه پایان نامه دوره …
بایگانی‌ها دانلودرایگان پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال …
https://file.idox.ir/tag/دانلودرایگان-پایان-نامه-مفاهیم-پایگا/‎Cached21 آگوست 2017 … دانلود کارورزی ۲ علوم تربیتی(گزارش روایتی) . دانلود طراحی فعالیت …
دانلودرایگان پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی 266 ص.
[PDF] ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ
chap.roshd.ir/sites/default/files/books/93…/015-036-C612-10.pdf‎Cached
Similar… ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ. 6 – ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﻭﻝ، ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ. ﺯﻣﺎﻥ(ﺳﺎﻋﺖ). ﻧﻈﺮﻯ. ﻋﻤﻠﻰ. 8.
5. ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ … ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺿﻤﻦ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷــﺘﻪ، ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ. ﺁﺷــﻨﺎ
ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ. … ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳــﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﺲ ﺍﺯ. ﻣﺪﺗﻲ ﺟﺎﻱ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ … ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺷــﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺪﻭﻝ. ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳــﻄﺮﻫﺎ
ﻭ …
پایان نامه بررسی مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی |69406 …
available.whatnews.ir/article/69406‎Cachedدانلود پروژه درباره |پایان نامه بررسی مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی| این
مقاله درمورد پایان نامه بررسی مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی می باشد.
[PDF] ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدي ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﮑﺎﻧﯽ ژﺋﻮدﯾﺘﺎﺑﯿﺲ – اداره کل نقشه برداری منطقه جنوب و …
hormoz.ncc.org.ir/_hormoz/documents/geodatabase-sazman.pdf‎Cached
Similarﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. •. End Users
…. -1. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از راﺑﻄﻪ ﻫﺎ. -. اﺣﯿﺎﻧﺄ در ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ. -2 … ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ راﺑﻄﻪ اي و اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﺟﺪوﻟﯽ. ﻣﻔﻬﻮم. راﺑﻄﻪ اي. اﺻﻄﻼح. ﺟﺪوﻟﯽ. راﺑﻄﻪ. ﺟﺪول. ﺗﺎﭘﻞ. ﺳﻄﺮ ﯾﺎ رﮐﻮرد. ﺻﻔﺖ. ﺳﺘﻮن ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺪ. ﻣﯿﺪان.
دانلود رایگان مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی پایان نامه …
www.14f.ir/tag/دانلود-رایگان-مفاهیم-پایگاه-داده-های-ر/‎Cachedفهرست مطالب عنوان صفحه فصل پنجم – دیگر زبانهای رابطه ای 1 5-1- حساب رابطه ای
چند تایی 3 5-1-1- طرح مثال 4 5-1-2- تعاریف رسمی 9 5-1-3- اطمینان در بیان 11 …
آموزش نرمال سازی رابطه ها بصورت پیشرفته و اختصاصی – تی وی سافت
tvsoftware.ir/normalization-learning/‎Cachedنرمال سازی رابطه ها بصورت پیشرفته و اختصاصی, صورت های نرمال انواع فرم نرمال …
بررسی گردد، در هنگام نرمال‌سازی جداول تعداد جداول در پایگاه داده افزایش می‌یابد.
[PDF] Database Booklet
www.shandiz.ac.ir/GetFile.aspx?m=cnt&t=Pages&f=1270&e=pdf‎Similar8 ژانويه 2014 … ﺍﻱ. ۲۵. -۲. ۱. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﺍﻱ. ۲۵. -۲. ۲. ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﺎ. ﻣﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﺍﻱ. ۳۱. -۲ …
ﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ. ۶۸. -۳. ۶. ﺗﻤﺮﻳﻦ. ﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ. ۷۰. ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ. : ﻧﺮﻣﺎﻝ. ﺳﺎﺯﻱ. ۷۴. -۴. ۱.
دانلود پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی|دانلود تحقیق …
darvish.filekar.ir/…/دانلود+پایان+نامه+مفاهیم+پایگاه+داده+های+رابطه+ای+و+نرمال+سازی.xhtml‎Cachedاین مقاله با موضوع “مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی” در زمینه ی نرم افزار
تالیف شده است. این مقاله شامل سه فصل: دیگر زبانهای رابطه ای، طراحی پایگاه داده مدل

مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی – فایل بیس
fb3.ir/?p=106167
18 مارس 2016 … مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی دارای 266 صفحه می باشد و دارای تنظیمات
در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد …
تحقیق در مورد نرمال سازی در پایگاه داده ها 6 ص – فری فایل
free-file.webpi.ir/تحقیق-در-مورد-نرمال-سازی-در-پایگاه-داده/‎Cachedبراساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد نرمال سازی در پایگاه
داده ها و … دانلودرایگان پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و .
نرمال سازی پایگاه داده به زبان ساده | وبلاگ شخصی امیرمسعود ایرانی
amib.ir/weblog/?p=306‎Cached
Similar19 نوامبر 2011 … نرمال‌سازی پایگاه داده تا چندین سطح مختلف امکان‌پذیر و تعریف شده است. … برای
آنکه فهم نرمال‌سازی ساده‌تر شود از داده‌های زیر به عنوان نمونه استفاده …
مفاهیم پایگاه دادهای رابطه ای و نرمال سازی – فایل ناب؛ دانلود مقاله تحقیق …
filenab.persiawp.com/مفاهیم-پایگاه-دادهای-رابطه-ای-و-نرمال-س/‎Cached18 ا کتبر 2017 … … پایگاه دادهای رابطه ای و نرمال سازی. پایان نامه مفاهیم پایگاه دادهای رابطه ای و نرمال
سازی با فرمت ….. 6-8-3- گروه های موجودیت برای پایگاه داده بانک …
[PPT] Slide 1
www.beiki.info/Presentations/M06.pptx‎Cached
Similarانواع رابطه; درجه ارتباط; رابطه بازگشتي; ارتباطات دوگانه و چند گانه; موجوديت
مشاركتي. قدم هاي ترسيم ERD; مفاهيم پايگاه داده; فرآيند طراحي پايگاه داده; اصول نرمال
سازي … مدلسازي داده اي تكنيكي است كه داده هاي سيستم را سازماندهي كرده و مستند مي
كند.
[PDF] پایگاه داده ها (متن کامل) – پایگاه اطلاع رسانی برادران یمقانی
yamaghani.com/Files/10252013104702.pdf‎Similar25 ا کتبر 2013 … 1- An Introduction to Database Systems , 8th Edition , by C. J. Date , 2004
Addison-Wesley. -2 … 12. نرمال سازی. 13. جبر رابطه اي … تاريخچه و مفاهيم اوليه …
ـ6. هرگونه. تغيير. در. ساختار. داده. ها. و. يا. رسانه. هاي. ذخيره. سازي. سبب.
پایان نامه بررسی مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی | PaperLabel
paperlabel.ir/html-28319-پایان-نامه-بررسی-مفاهیم-پایگاه-داده-ها-2015-04-29.html
29 آوريل 2015 … پایان نامه بررسی مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی … دانلود مقاله کارشناسی
ارشد رشته هوش مصنوعی داده کاوی،مدل سازی داده ها و مراحل فرایند …
خرید و دانلود فایل پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی
minikala.filekaran.com/…/خرید_و_دانلود_فایل_پایان_نامه_مفاهیم_پایگاه_داده_های_رابطه_ای_و_نرمال_سازی
16 ژانويه 2016 … فروشگاه دانلود ، دانلود کتاب ، فایل جزوه مینی کالا , مینی کالا , دانلود فایل … خرید و
دانلود فایل پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی.
کافه تدریس | کلاس آنلاین پایگاه داده – دوره پاییز
https://cafetadris.com/…/212-کلاس-آنلاین-پایگاه-داده-دوره-پاییز‎Cachedکلاس آنلاین پایگاه داده – دوره پاییز – در این کلاس تمام مباحث درس پایگاه داده پوشش
داده … مفاهیم و تعاریف مدیریت پایگاه داده (تعریف داده و اطلاعات – تعریف پایگاه داده
… جبر رابطه‌ای * حساب رابطه‌ای * زبان SQL * وابستگی تابعی (تعریف، وابستگی
های … از وابستگی‌ها) * نرمال سازی BCNF,3NF,2NF,1NF – وابستگی چند مقداری (
MVD) …
[DOC] مفاهيم بنيادي پايگاه داده ها
dallaki.ir/file/DB-Kardani.doc‎Cached
Similarمنبع اصلی: مفاهيم بنيادي پايگاه داده ها، سيد محمد تقي روحاني رانكوهي، انتشارات جلوه
… مجموعه اي از داده هاي ذخيره شده (stored data)، ماندگار یا مانا (persistent)، به هم مرتبط
… افزونگي: تكرار ذخيره سازي مقادير يك يا چند صفت خاصه در فايل داده اي يا كمكي آن
دو …… رابطه نرمال و غير نرمال: رابطه است كه تمام صفات آن رابطه ي غير نرمال رابطه اي

دانلود کتاب آموزش پایگاه داده ها – دانلود فارسی
https://download.ir/دانلود-کتاب-آموزش-پایگاه-داده-ها/‎Cachedهدف از این آموزش آشنایی با مفاهیم و معماری چندسطحی سیستم پایگاه داده و نقش DBMS،
معرفی مدل های داده خصوصا مدل رابطه ای و نحوه ترسیم نمودار ER و نرمال سازی پایگاه …
لیست آخرین منابع آموزشی آموزش تصویری سطوح نرمال سازی در پایگاه داده
misino.ir/…/آموزش%20تصویری%20سطوح%20نرمال%20سازی%20در%20پایگاه…‎Cachedدانلود Udemy SQL And Databases – آموزش اصول و مبانی اس کیو ال و پایگاه داده. 01/
16 پایگاه داده انگلیسی. دانلود Lynda Relational Database Design with FileMaker
Pro – آموزش طراحی پایگاه داده های رابطه ای با … اصول کار با پایگاه داده : مفاهیم هسته.
دانلود جزوه درسی پایگاه داده ها (بانک های اطلاعاتی) – دانلود سنتر …
https://www.meta4u.com/forum/index.php?topic=12899.0‎Cachedمعماری پایگاه داده ها, مفاهیم مختلف در پایگاه داده ها, آشنایی با مدل ها, مدل رابطه ای داده ها,
جبر رابطه ای, آشنایی با زبان SQL, وابستگی توابع, نرمال سازی, …
آموزش پايگاه داده – HPKClasses.ir
www.hpkclasses.ir/Courses/DataBase/db0000.html‎Cached
Similarبا توجه به اهميت داده در کاربردهای مختلف، سيستم های مديريت پايگاه داده در اکثر
برنامه های … آشنائی با مفاهيم و معماری چندسطحی سيستم پايگاه داده و نقش DBMS،
معرفی مدل های داده خصوصا مدل رابطه ای و نحوه ترسيم نمودار ER و نرمالسازی پايگاه داده
است.
نرمال سازی – ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
wiki.qom.ac.ir/wiki/نرمال_سازی‎Cached9 مه 2015 … نرمال سازی … يك رابطه، هرچند نرمال، بازهم ممكن است در عمليات ذخيره‌سازي (درج، حذف و
بهنگام‌سازي) … مفاهيم پايگاه داده‌ها … طراحی پايگاه داده‌های رابطه‌ای.
[PDF] موضوع:پیاده سازی سیستم اطلاعات داروخانه
paramed.lums.ac.ir/parameters/lums/…/Dalvand_Gravand.pdf‎Cached
Similar7 ژوئن 2015 … سیستم مدیریت پایگاه داده و مشخصه های آن …………………………………… 18 …
نرمال سازی … صفات برای موجودیت های سیستم اطالعات داروخانه سرپایی … نوع رابطه
بین موجودیت ها …… تعریف مدل داده:مجموعه ای از مفاهیم که برای توصیف.
پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی | بیست دانلود
bistdl.ir/post/18156‎Cached31 آگوست 2017 … دانلود پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی در قالب doc، ودر قالب
186صفحه، شامل: ما در فصل2 جبر رابطه ای را ارائه کردیم که اشکال …
جزوه اصول طراحی پایگاه داده | پی پی تی فایل
www.pptfile.ir/جزوه-اصول-طراحی-پایگاه-داده/‎Cachedعنوان: کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده نویسنده: محمدتقی روحانی رانکوهی منبع : پی …
از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر
خود … با زبان SQL به عنوان یک زبان رابطه‌ای و همچنین با دیدهای رابطه‌ای آشنا می‌شویم
و در … محدودیتهای روش ER, مدلسازی معنایی داده, معماری پایگاه داده, نرمال سازی رابطه ها.
دانلود کتاب آموزش پایگاه داده ها – EBooksWorld | دنیای ایبوک و کتاب …
www.ebooksworld.ir/post/index/…/دانلود-کتاب-آموزش-پایگاه-داده-ها‎Cached25 ژانويه 2017 … در این مجموعه ابتدا مفاهیم اولیه در پایگاه داده تدریس می شود. … در ادامه جبر رابطه ای و
SQL و در انتها وابستگی و نرمال سازی به زبانی بسیار ساده …
[PDF] پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی | لئودانلود
leodownload.ir/saveAsPDF=4464‎Cachedداﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎی راﺑﻄﻪ ای و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزی. در ﻗﺎﻟﺐ doc، ودر ﻗﺎﻟﺐ 186ﺻﻔﺤﻪ، ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺎ
در ﻓﺼﻞ2 ﺟﺒﺮ راﺑﻄﻪ ای را اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﭘﺎﯾﻪ ای در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎن SQL.
پایگاه داده – پیشرفته » باشگاه دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه …
vua.nadiran.com/?cat=29‎Cached
Similar9 دسامبر 2014 … ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺳﺎﺯﻱ. نرمال سازی بانک های اطلاعاتی نرمال سازی ( Normalization ) یا به
تعبیری هنجار سازی فرآیندی است در رابطه با بانک های اطلاعاتی …
مفاهیم انبار داده : مدل های مفهومی، منطقی و فیزیکی داده ها • بی آی پلاس …
https://biplus.ir/مفاهیم-انبار-داده-مدل-مفهومی-منطقی-فیز/‎Cached7 سپتامبر 2016 … روابط چند به چند را تفکیک کنید; نرمال سازی. با مقایسه مدل … مدل فیزیکی داده برای
سیستم های مدیریت پایگاه داده (RDBMS) مختلف متفاوت است.
[PPT] فایل پاورپوینت پایگاه داده ها
www.aynehband.ir/PrfPL/MasterPage/WebUI/…/Download.ashx?fid…‎Cached
Similarدر اين درس به بخشي از مفاهيم مبنايي دانش و تكنولوژي پايگاه داده‌ها و اصول مدلسازي …
سيستم مديريت پايگاه داده‌ها (DBMS) و اجزاء آن شرح داده مي‌شود. …… مجموعه اي از داده هاي
ذخيره شده که منطقا به يک سيستم تعلق دارند ولي در مانه هاي … 11- معايب رابطه نرمال.
نرمال سازی پایگاه داده – آموزشگاه تحلیل داده
www.tahlildadeh.com/ArticleDetails/آموزش-نرمال-سازی-پایگاه-داده‎Cached19 ا کتبر 2015 … مدل سازی داده های منطقی جایی است که در آن ورودی های تجاری، مولفه های آن (ستون ها) و
چگونگی ارتباط داخلی ورودی ها با یکدیگر که در نهایت جدول خواهند شد، …
مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی | تایم دانلود
timedownload.ir/post/42528‎Cached28 آوريل 2017 … مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی ما در فصل2 جبر رابطه ای را ارائه کردیم که
اشکال پایه ای در بسیاری از مواردی هستند که در زبان SQL Query …
پایگاه داده و مدیریت آن – آپسیس
apsis.ir/پایگاه-داده-و-مدیریت-آن/‎Cached4 ژوئن 2016 … پایگاه داده و مدیریت آن در معنای عام یکی از سیستم های ذخیره و بازیابی … دانلود جزوه
های آموزشی · دانلود داده های آموزشی · دانلود مقالات علمی · دانلود …. افزونگی در مدل رابطه ای
با توجه به قوانین نرمال سازی قابل حذف است. … بخش ساختاری: شامل عناصر ساختاری
مدل است که همان ساختار داده ای اصلی و مفاهیم مرتبط با آن است.
پاورپوینت کامل و جامه با عنوان مفاهیم بنیادی و اصول طراحی پایگاه داده ها …
scienceshop.sellfile.ir/prod-1730723-پاورپوینت+کامل+و+جامه+با+عنوان+مفاهیم+بنیادی+و+اصول+طراحی+پایگاه+داده+ها+در+415+اسلاید.html‎Cachedپاورپوینت کامل و جامه با عنوان مفاهیم بنیادی و اصول طراحی پایگاه داده ها در 415
اسلاید. … بعبارت دیگر، «پایگاه داده» اشاره به مجموعه‌ای از داده‌های مرتبط و ساختار یا
سازمان است …. طراحان پایگاه داده و مدیران پایگاه داده با DBMS از طریق رابط‌های
اختصاص داده شده برای …. رابطه 5NF. مزايا و معايب نرمال تر سازي. انواع افزونگي در
پايگاه داده‌ها.
دانلود کتاب آموزش پایگاه داده ها – کتاب سبز
ketabesabz.com/book/29886/دانلود-کتاب-آموزش-پایگاه-داده-ها‎Cached7 فوریه 2017 … مجموعه کاملی از آموزش های دروس رشته های مختلف فنی و مهندسی، شامل صدها ساعت آموزش
… در ادامه جبر رابطه ای و SQL و در انتها وابستگی و نرمال سازی به زبانی … آموزش
پایگاه داده، دانلود جزوه درس پایگاه داده، آشنایی با مفاهیم پایگاه داده، sql …
آموزش پایگاه داده – کتاب سبز
ketabesabz.com/tag/آموزش-پایگاه-داده‎Cached
Similarدانلود کتاب های مرتبط با آموزش پایگاه داده. … در این مجموعه ابتدا مفاهیم اولیه در
پایگاه داده تدریس می شود. سپس در فصل دوم نمودار ER و در فصل سوم مدل رابطه ای
تدریس می شود. در ادامه جبر رابطه ای و SQL و در انتها وابستگی و نرمال سازی به زبانی
بسیار …
دانلود آشنایی با پایگاه داده ها – SoftGozar.com – سافت گذر
https://www.softgozar.com/…/SoftwareDescription.aspx?…دانلود%20آشنایی%20با%20پایگاه%20داده%20ها‎Cached25 ا کتبر 2013 … عملیات در پایگاه رابطه ای. آشنایی با زبان رابطه ای SQL. نرمال سازی. معماری های
مختلف سیستم پایگاه داده. در این بحث تاریخچه ای در رابطه با پایگاه داده نام برده می
شوند. در ادامه بعضی از مفاهیم کلیدی در پایگاه داده ها شرح داده خواهند شد.
[PDF] ﻮ ﯽ ﻂ ﺑﺎ ﺪرﺳﺎن ﺮ ﻒ
shopping.modaresanesharif.ac.ir/دانلود%20فایل%20قسمتی%20از%20کتاب%20پايگاه%20داده‌ها/دانل…‎Cachedﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده. ﻫﺎ. ﻮ ﯽ ﻂ ﺑﺎ ﺪرﺳﺎن ﺮ ﻒ. از. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي. ﻣﺸﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮاﺷﺎره ﻛﺮد:
زﺑﺎن. اﻳﺠﺎد ﺳ …. ﺳﺎزي و ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺰوﻧﮕﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻧﺮﻣﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺪل راﺑﻄﻪ. اي ﻛﺎرﺑﺮد …
مقاله مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی |23866| فراست
frost.rspf.ir/frost/23866/html‎Cached7 ا کتبر 2017 … مقاله مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی (23866):مقاله مفاهیم پایگاه داده …
دانلود پاورپوینت اصول طراحی پایگاه داده ها از کتاب مفاهیم بنیادی …
مفاهیم پایگاه دادهای رابطه ای و نرمال سازی |18623| سیب
seeb.rspf.ir/seeb/18623/html‎Cached14 ا کتبر 2017 … دانلود تحقیق مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی فصـل 5 دیگر زبان های رابطه
ای ما در فصل2 جبر رابطه ای را ارائه کردیم که اشکال پایه ای در …
[PPT] مثال: نرمال سازی از روی فرم اطلاعاتی
https://bayanbox.ir/download/7489927484106962650/MIS-8.pptx‎Cached
Similarمدلسازي داده اي تكنيكي است كه داده هاي سيستم را سازماندهي كرده و مستند مي كند. به
مدلسازي داده اي مدلسازي پايگاه داده نيز گفته مي شود زيرا ساختار داده ها و حفظ آن در …
يك موجوديت مجموعه اي از اشخاص ، مكان ها ، اشياء ، رخدادها و يا مفاهيم مي تواند باشد كه
اطلاعات و داده هاي … رابطه بازگشتي ارتباط نمونه هاي يك موجوديت يكسان را نشان مي دهد.
دانلود کتاب آموزش پایگاه داده از مبتدی تا حرفه ای به زبان فارسی – آغازه
https://aghazeh.com/دانلود-کتاب-آموزش-پایگاه-داده-از-مبتدی-3/‎Cachedاما برای طراحی جداول پایگاه داده شما لازم است تا مفاهیم جبر رابطه ای را خوب یاد … و در
ادمه ی این کتاب شما با دستورات T-Sql نحوه ای اجرای پرسجو های مانند Select و insert و
… … و در پایان شما با مافهیم بهینه سازی پایگاه داده و نرمال سازی پایگاه داده ها بطور …
پایگاه داده | کامپیوتر | نوین آنلاین
novinonline.ir/کامپیوتر/پایگاه-داده/‎Cachedدانلود کتاب بهنه سازی و افزایش کارای پایگاه داده RavenDb را نوشتهBrian Ritchie را
… لازم به ذکر است که nosql جایگزینی برای پایگاه داده های رابطه ای نیست. … سازی
پایگاه داده ، پرسجو ها و کوئری ها sql , مفاهیم ایندکس ، بررسی نرمال سازی داده ای و.
نگاشت اشیاء به جداول بخش اول – کارین امواج کردستان
www.karingroup.ir/fa/Reader/…/نگاشت-اشیاء-به-جداول-بخش-اول‎Cachedاگر تنها مدل های انتزاعی از داده ها به یک پایگاه داده رابطه-ای نگاشت شود، مهندسی نرم …
گسترده ای از مفاهیم برنامه نویسی شی گرا لازم است تا به ساختار جداول ارتباطی …
افزونگی و کارایی در مقابل نرمال سازی و هزینه نگهداری: محاسبات ارتباطی به شما …
نگاشت اشیاء به جداول. در زیر لینک دانلود سورس کد این آموزش را مشاهده میکنید. دانلود

تارنمای رسمی امیررضا کشاورز- مدرس و متخصص پايگاه داده و مشاور …
www.amirkeshavarz.com/‎Cachedاميررضا كشاورز- مدرس و متخصص پايگاه داده فعال در حوزه ERP مدير پروژه استارتاپ
… دوره مقدماتی مفاهیم پایه ای SQL SERVER در مجتمع فنی تهران ۱۳۹۶۱۳۹۶-۰۲-۰۲ – ۱۳:
۰۹ … نرمال‌سازی سطح اول در پایگاه داده‌های رابطه ای…۱۳۹۵-۰۹-۱۹ – ۱۰:۱۲ · جایگزینی ….
http://www.amirkeshavarz.com/wp-content/uploads/2017/01/download-1.jpg 225

پایگاه داده رابطه‌ای – Wikiwand
www.wikiwand.com/fa/پایگاه_داده_رابطه‌ای‎Cachedپایگاه داده رابطه‌ای به آن دسته از پایگاه‌های داده اطلاق می‌شود که بر اساس مدل رابطه‌ای
طراحی و ایجاد شده باشند. … برای طراحی پایگاه داده‌ها در سطح انتزاعی پایین‌تر از سطح
مدل سازی، به یک ساختار داده‌ای از یک مدل داده‌ای نیاز است … مفاهیم ساختار جدولی
عبارتند از: سطر، جدول و ستون … جدول ۱: تناظر بین اجزاء مفهوم رابطه و جدولی در داده‌های
رابطه‌ای …
[PDF] مقاله مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی | NCBA
ncba.ir/saveAsPDF=18684‎Cached:Web version ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎی راﺑﻄﻪ ای و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزی. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎی …. ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزی در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزی در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎ 7 ص ﺑﺎﻓﺮﻣﺖ word ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزی.
[PDF] جزوه آموزشی درس پایگاه داده پیشرفته
ghaemi.iauq.ac.ir/assets/subdomains/ghaemi/…/Main%20ADB%20Note.pdf‎Similar2. ﺟﺰﻭﻩ ﺩﺭﺳﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. ﺑﺮﺍﻱ. ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ. ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻥ. ﺭﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ.
ﻭ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ….. ﻧﺮﻣﺎﻝ. ﺳﺎﺯﻱ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻧﺮﻣﺎﻝ. ﺳﺎﺯﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﺍﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ
ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﻣﻲ. -. ﺑﺎﺷﺪ … ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻼﺱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ. 1. -. ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﭼﻴﺴﺖ؟ ….
ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻱ. ) ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻛﻠﻴ ﻪ ﺻﻔﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻨﻮﻉ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . .2. ﺍﺭﺟﺎﻋﻲ. ) ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﺧﺎﺭﺟﻲ …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات