× بستن تبلیغات
نوامبر
16
2017

دانلود بررسی معماری درباره فرهنگ و هویت

پیشرفتهای اجتماعی و سیاستهای علمی تکنولوژی بشر ارتباطات فرهنگی مردمان گوناگون را در سراسر دنیا آسان نموده است
پیشرفت سیستمهای ماهواره‌ای – مخابراتی آرمانها، اندیشه‌ها و سنتهای اجتماعی را بر بال امواج سوار کرده و از این سوی جهان به آن سوی جهان در آن واحد انتقال می‌دهد
امروزه برخوردهای فرهنگی تا حدی افزایش یافته که باورهای فرهنگی، هویتهای فرهنگ
دسته بندی معماری
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 3619 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 127

بررسی معماری درباره فرهنگ و هویت

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

کاربر

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول- درباره فرهنگ و هویت

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

ویژگیهای طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

فرهنگ و هویت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

فرهنگ و طبیعت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم- درباره تهران و منطقه 22

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

مختصات جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

سابقه تاریخی شهر تهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

بررسی های جمعیتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

بررسی وضعیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

شبکه و تاسیسات حمل و نقل و دسترسی های شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

بررسی آلودگی های زیست محیطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

بررسی وضعیت فرهنگی تهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

بررسی منطقه 22 در تهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

موقعیت قرار گیری منطقه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

وضعیت شبکه های دسترسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

شیب و توپوگرافی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

وضعیت زلزله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

بررسی های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

بررسی کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

فصل سوم- سایت، تحلیل سایت و روند طراحی

پانورامای سایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

نقشه های مختلف تهران و منطقه 22………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

روند طراحی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

تحلیل سیرکرلاسیون سایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

فصل چهارم- بررسی شرایط اقلیمی

شرایط اقلیمی تهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

نمودارهای اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

تابش آفتاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

دما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

رطوبت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

باد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

بارندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

عوامل فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

معماری و اقلیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

گیاهان و معماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

فصل پنجم- فضایابی، استانداردها و بررسی رابطه عملکردها

فضاهای موجود در سایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

آمفی تئاتر و سالن نمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

مهمانسرا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

فضاهای آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

رستورانها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

مجموعه ورزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

کتابخانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

موزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

باغ ایرانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

پارکینک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

فصل ششم- مبانی نظری طرح

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

مبانی نظری معماری در عرصه صور مثالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

فضا در معماری ایرانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

ملاکهای قضاوت در مورد یک اثر معماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

روند طراحی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

نور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

صدا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

مرور اهداف و سنجش آنها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103

زیبایی و هنر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 104

حقوق بازدید کنندگان و آزادی حرکت در فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107

خوانایی و معنادار بدون فضا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

انسجام معمارانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

هویت ملی مجموعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 113

وقار مدنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114

سنخیت عملکرد با مناسبتهای بصری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114

رعایت سلسله مراتب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

ارائه یک نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116

فصل هفتم- تاسیسات

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

مقدمه :

پیشرفتهای اجتماعی و سیاستهای علمی تکنولوژی بشر ارتباطات فرهنگی مردمان گوناگون را در سراسر دنیا آسان نموده است.

پیشرفت سیستمهای ماهواره‌ای – مخابراتی آرمانها، اندیشه‌ها و سنتهای اجتماعی را بر بال امواج سوار کرده و از این سوی جهان به آن سوی جهان در آن واحد انتقال می‌دهد.

امروزه برخوردهای فرهنگی تا حدی افزایش یافته که باورهای فرهنگی، هویتهای فرهنگی، ملی به آسانی قابل تغییر و تردید میشو.د

باورهای فرهنگی که جامعه‌ای در طول سالیان دراز به آنها خوی کرده و با آنها زندگی کرده بسرعت رنگ می‌بازد و این خبر در سایه تقابل های گسترده اندیشه‌ها و سیر و انتقال اصول فرهنگی از طریق شیوه‌های صحیح تکنیکی صورت نمی‌گیرد.

در پس این انتقالها و برخوردهای فرهنگی همیشه روشهای انسانی و دوستانه بکار می‌رود به باد یغما رفتن وتاراج اصول فرهنگی جامعه و بر باد رفتن اخلاق و فضیلتهای اجتماعی آن اهداف سلطه‌گری در زمینه‌های اجتماعی – اقتصادی را در بر گرفته و شیوه‌های اعمال دشمنی‌های گسترده نیز در حد گسترده‌ای امروزه رواج یافه و این چیزی جز تهاجم فرهنگی نیست زیرا هنگامی که مبانی فرهنگی یک جامعه حتی به زیر سوال رفت و جامعه دچار سستی شد با تسلط و اعمال شیوه‌های جدید زندگی بیگانگان هموار می‌گردد بنابراین برخوردهای مقابله گرایانه با این تهاجم فرهنگی امروزه علاوه بر داشتن ابزارهای علمی و فنی لازم هوشیاری اجتماعی خاصی را احتیاج دارد.

متاسفانه مهم‌ترین قشری که مورد تهاجم فرهنگی قرار می‌گیرند نسل جوان هستند. زیرا نسل جوان در هر مملکتی در واقع پایه گذار نحوه پیشرفت و زندگی و آرمانهای آن جامعه در آینده است.

بنابراین تربیت و آموزش جوانان هر کشور تضمین کننده راه پیشرفتهای اجتماعی – اقتصادی و فنی آن کشور است.

امروز از سالیان دراز تجارب آموزش فرهنگی ممالک پیشرفته تقریباً این نتیجه حاصل شده است که مراکز تربیتی سنتی مانند معمول هر جامعه نظیر مراکز دانشگاهی و کانونهای خاص تربیتی امروز نمی‌توانند هم بار آموزشی فرزندان یک جامعه را بر دوش بکشند. و یا اینکه از اصول فرهنگی آن دفاع لازم را به عمل آورند و اینکه در تهاجمات فرهنگی مختلف و اجتماعی آسیب پذیر نباشند.

بنابراین نیاز به بازگشایی و احداث مراکز جدید آموزشی – فرهنگی – تربیتی، با شیوه‌های نوین مدیریتی می‌باشد یکی از این مراکز علاوه بر احداث مرکز علمی و آموزشی فعال ایجاد هسته‌ها و مراکز فرهنگی که تماماً زمینه‌های آموزشی – تربیتی را داشته در بر دارد.

مجموعه حاضر اگر چه بعنوان یک مجموعه فرهنگی خدماتی می‌تواند بطور مستقل عمل نماید اما در واقع برای تکمیل سایت شهرداری منطقه 22 طراحی شده است و همین عامل سبب می‌شود که در تمام مراحل طراحی، طراح نیم نگاهی هم به مجموعه شهرداری داشته باشد و تلاش کند تا نیازهای آنرا برآورده کند.

نیاز به وجود چنین مجموعه‌ای در کنار شهردای منطقه 22 هنگامی محسوس می‌شود که بدانیم روزانه 4 نفر برای انجام کارهای خود به شهرداری مراجعه می‌کنند و این مجموعه در سر راه این افراد قرار دارد و مردم باید برای رسیدن به ساختمان شهرداری از یک مجتمع فرهنگی عبور کنند و این باعث می‌شود که یکی از نیازهای مهم جامعه ما یعنی بالا بردن توسعه فرهنگی عموم مردم از این طریق میسر گردد زیرا هنگام عبور از این مجموعه هنرجویان کارگاهها و آتلیه‌های هنری را در رفت و آمد می‌بینند. هنرمندان آمفی تئاترها در حال اجرای برنامه‌های خود هستند و ..

تمام این عوامل بطور ناخود آگاه باعث تاثیر پذیری مراجعه کنندگان به شهرداری می‌شود. علاوه بر این در هنگام مراجعه به ساختمانهای اداری بارها پیش می‌آید که شخص باید ساعاتی را در انتظار بگذراند که این عامل خود باعث خستگی، اتلاف وقت و حتی گاهی عصبی شدن مراجعین ساختمانهای اداری می‌شود.

این مجتمع می‌تواند بعنوان وسیله‌ای مناسب برای جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین به ساختمان شهرداری هم باشد با این توضیحات نیاز وجود چنین مجموعه‌ای در کنار شهرداری منطقه 22 کاملاً احساس می‌شود.

ویژگیهای طرح:

بعد از مشخص شدن لزوم وجود چنین مجموعه‌ای این سئوال پیش می‌آید که طرح باید چگونه باشد تا تمام نیازهای مخاطبین را پاسخ گوید و به یک طرح تمام عیار و معمارانه تبدیل گردد.

– طرح قبل از هر چیز بایستی ایرانی باشد.

– این مهمترین نکته‌ای است که شاید در چند دهه اخیر کمتر به آن توجه شده است این عامل هنگامی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که بدانیم مجوز مورد نظر کلمه “فرهنگ” را به عنوان خود به همراه دارد.

– زیبایی طرح در جذب افراد برای گزران اوقات خود در آن موثر است زیرا ساختمانی کریه‌المنظر هرگز نمی‌تواند مخاطبین را به خود جلب کند.

– حق انتخاب و آزادی در دسترسی به بناهای مختلف موجود در سایت یکی دیگر از مشخصاتی است که باید رعایت شود زیرا مخاطب امروز را نمی‌توان وادار کرد برای رسیدن به یک بنا از راهی طولانی و اجباری بگذرد بنابراین باید ملی شود. مسیرهای دسترسی کوتاه باشند مگر آنکه به دلیل خاصی راهها را از نقاط دیگری بگذرانیم.

– هر یک از ساختمانها باید شخصیت خود را داشته باشد شخصیت ساختمانی شهرداری باید با یک هتل یا یک بیمارستان متفاوت باشد و هریک از بناها بتوانند با شخصیتی که از خود ارائه می‌دهند نوعی خوانایی ایجاد کنند تا مخاطبین بتوانند ساختمان مورد نظر خود را حتی بدون علائم راهنما شناسایی کنند.

– اگر چه سایت مورد نظر بسیار گسترده و بر روی شیب نسبتاً تندی قرار دارد ولی این نباید باعث شود که ساختمانها از هم جدا افتاده باشند بلکه باید کاملاً بهم مرتبط و متصل باشند بطوریکه نتوانیم بعد از اتمام طرح هیچ ساختمانی راکم و یا زیاد کنیم.

این ارتباط حتماً نباید با مصالح بنایی انجام شود بلکه می‌تواند مانند دانه‌های تسبیح با نخی نامرئی بهم متصل شده باشند.

– بناهای تاسیس شده نباید بگونه‌ای باشند که ساختمان شهرداری را تحت تاثیر قرار دهند. زیرا در هر صورت باید توجه داشت که این مجموعه باید تماماً سلطه ابهت ساختمان شهرداری باشد و هرگز در مقابل آن به خودنمایی نپردازد.

– البته نباید این سلطه تا حدی باشد که سایر ساختمانها کم اهمیت جلوه داده شوند.

– این مجموعه علاوه بر اینکه باید نیازهای ساختمان شهرداری را رفع کند باید بتواند خود بعنوان یک مرکز فرهنگی خدماتی مستقل هم عمل کند.

– هر بنایی باید مفهوم معنایی خاص خود را داشته باشد و باید در پس نمای خود حرفهایی برای گرفتن داشته باشد.

– باید از توپوگرافی و چشم اندازهای طبیعی سایت حداکثر استفاده به عمل آید صد البته نباید هرگز خود را اسیر شیب و توپوگرافی کرد و در نقاط لازم باید در سایت دخل و تصرف کرد. ولی همواره باید مسائل اجرایی و اقتصادی طرح را هم در نظر داشت.

– مجموعه باید به نحوی طراحی شود که توجه گذرندگان از مسیرهای اطراف (چه سواره و چه پیاده) راه خود جلب کند. تا حدی که حتی می‌تواند به یک لندمارک تبدیل شود.

فرهنگ و هویت

فرهنگ مرکب است از فر + هنگ

فر به معنی نیروی معنوی شکوه عظمت و جلال و بخشندگی

هنگ از ریشه ثنگ اوستایی به معنی کشیدن و تعلیم و تربیت

نخستین کسی که فرهنگ را تعریف کرد سر ادوارد برنت تایلر مردم شناس انگلیسی بود وی حدود 120 سال قبل فرهنگ را مجموعه پیچیده‌ای از دین دانش اخلاق و قانون کسب شده معرفی کرد از میان تعریف گرد آمد. آن مفاهیمی که به فرهنگ نزدیک‌ترند عبارتند از:

– فرهنگ خصوصیات قومی گروهی است که آنرا از گروه دیگر جدا می‌کند.

– فرهنگ تمام خصوصیات رفتاری و گفتاری نسلهای پیشین است.

– فرهنگ مجموعه میراثهای ادبی و هنری جامعه است.

– فرهنگ عبارت است از الگوهای مشترک زندگی و رفتارهای متقابلی که افراد از جامعه فرامی‌گیرند.

– فرهنگ فرآیند پویایی راه و رسم عرف و عادات مشترک گروهی انسان است.

– فرهنگ ماهیت اجتماعی فرهنگی یک قوم است.

– فرهنگ آن بخش از آداب زندگی است که همه اعضای یک گروه در آن مشترکند و …

فرهنگ دارای دو بخش مادی و غیر مادی (معنوی) است. که بخش مادی آن عبارت است از اشیای قابل درک مثل وسایل منزل و البسه و ابزار و غیره …

بخش معنوی آن عبارت است از ابزارت معنوی انسان مانند علوم قوانین و ادیان، افکار و آرای مربوط به مادیات.

فرهنگ از چهار عنصر تشکیل شده است:

1 – عنصر فرد

2 – عنصر خانواده

3 – عنصر اجتماع

4– عنصر جامعه

فرهنگ از قالبهای متفاوتی تشکیل شده است.

1 – قالب رفتاری، 2- قالب گفتاری، 3 – قالب کرداری، 4 – قالب هنری، 5 – قالب اقتصادی، 6 – قالب اجتماعی، 7 – قالب صنعتی

رابطه فرهنگ و طبیعت

مفهوم فرهنگ و طبیعت که جدای از هم و گاهی مغایر هم تفسیر می‌شوند از نظر جغرافی‌دانان مردود تلقی می‌شود. زیرا این دو پدیده نه تنها از هم جدا نیستند بلکه در رابطه با هم عمل می‌کنند.

از نظر جغرافی‌دانان بشر بر این باور بوده است فرهنگ سمبلی از ارزشهای معنوی است و محیط در برابر تلاش انسان تغییر پذیر است و بایستی بر مشکلاتی که طبیعت برای او ایجاد می‌کند غلبه یابد و به هر حال طبیعت و فرهنگ مکمل یکدیگرند و هویت فرهنگی افراد تحت تاثیر محیط پیرامون آنها شکل می‌گیرد. و خیلی اوقات آثار و دست ساخته‌های بشر موجب زیبا و دلپذیر شدن محیط می‌شود و از این طریق طبیعت تحت تاثیر فرهنگ قرار می‌گیرد.

مجموعه عواملی که می‌تواند با توجه به عوامل زمان و مکان روش بهتر زیستن و در کنار هم زیستن را بگونه‌ای مسالمت‌آمیز و با آرامش خاطر و به دور از تبعیضها و برخوردها و تضادها مفهوم فرهنگ را توجیه می‌کند مطالعه انواع فرهنگها که در طول زمان پیدا می‌شود مورد توجه و اهمیت است. از این رو در فرهنگ مفهوم زمان و تکامل با هم پیوند دارند و آنچه در این رابطه به نسلهای کنونی و در قید حیات می‌رسد میراث فرهنگی نامیده می‌شود.

هویت

1 – تعریف لغوی هویت: هویت حقیقت شیی یا شخصی است که مشتمل بر صفات جوهری او باشد. در فرهنگ لغات هویت به معنی شخصیت، ذات، هستی و وجود نیز آمده است. واژه هویت را در زبان فارسی گاهاً همانی یا این همانی نیز معنی کرده‌اند. معادل این کلمه در زبان انگلیسی واژه Identitiy است. و از بعد لغوی هویت در پاسخ به کیستی است یعنی وقتی که ما می‌گوییم چه کسی هستیم در واقع به نوعی ناظر بر تعیین هویت است. از نظر لغوی برای اولین بار توسط اریکسون مطرح شد و سپس بتدریج وارد روانشناسی اجتماعی شد و در این حوزه مورد استفاده قرار گرفت و سپس وارد ادبیات سیاسی – اجتماعی شد.

نتایج

– فرهنگ حد فاصل طبیعت و جامعه انسانی است و انسان بوسیله فرهنگ است که از حیوان جدا می‌شود.

– مفهوم فرهنگ معادل مفهوم ارزشهاست.

 • فرهنگ چکیده جوهر زندگی و نشان دهنده رفتار انسانی و فراز و نشیبهای زندگی اجتماعی است.

در جوامع در حال توسعه فرهنگ را حفظ ملیت و بالا بردن سطح تفکر و آشنا ساختن مردم خود با آنچه در جهان می‌گذرد می‌دانند.

 • فرهنگ مجموعه‌ای از عقاید و اخلاقیات فردی، اجتماعی و ملی است.
 • در فرهنگ دو زمینه وجود دارد یکی مادی و دیگری غیر مادی.
 • عوامل مادی فرهنگ، مجموعه عناصر قابل لمس و اندازه‌گیری ومقایسه باشند و عوامل معنوی فرهنگ، جنبه کیفی داشته و قابل لمس و اندازه گیری نیستند.
 • تمدن نظمی اجتماعی است که بر اثر تدابیر انسان ایجاد می‌شود تا نیازهای مادی و گرایشهای درونی خود را پاسخ گوید و در پرتو آنست که خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می‌گردد.
 • فرهنگ به سوی ویژگی میل میکند و تمدن بسوی کلیت.
 • تمدن بیرون‌‌ترین محیط فرهنگ است، آن چیزی است که در فرهنگ آنرا از همه محیطی‌تر و کلی‌تر می‌دانیم.
 • فرهنگ هسته داخلی و زیر بنایی تمدن و ویژه‌ترین جنبه آن است.
 • تمدن جنبه مادی فرهنگ و فرهنگ جنبه معنوی تمدن است.
 • فرهنگ سازنده تمدن است و تمدن جلوه‌گاه فرهنگ
 • هویت حقیقت شی یا شخص است که مشتمل بر صفات جوهری او باشد.
 • هویت برآیند صورت و ماهیت است.
 • در مفهوم فردی، هویت عبارتست از کشاکش تصور “من” از “او” و در مفهوم قومی و ملی عبارتست از کشمکش تصور “ما” از “دیگران”
 • هویت تاریخی یا ایرانی دارای سابقه تاریخی است و ریشه در نژاد و مذهب ایرانی دارد.
 • ملت یک واحد اجتماعی است که دارای سابقه تاریخی واحد و قانون و حکومت واحد و آمال و آرمانهای مشترک باشد.

ملیت وجود احساس مشترک و یا “وجدان” و “شعور اجتماعی” در میان گروههای انسانی است که صرفنظر از رنگ و نژاد و آداب و سنن فردی در مسیر حرکت تاریخی خود منجر به تشکیل ملتها می گردد

پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

لینک منبع و پست :

دانلود بررسی معماری درباره فرهنگ و هویت


http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA

مقاله معماری درباره فرهنگ و هویت |25366| هورا دانلود
huradl.123maghaleh.ir/huradl/25366/html‎Cached13 ا کتبر 2017 … مقاله معماری درباره فرهنگ و هویت (25366):مبانی نظری طرح تحقیق و پژوهش … دانلود
مقاله با موضوع بررسی نقش هویت و بحران هویت در دوران نوجوانی …
مقاله معماری درباره فرهنگ و هویت |29798| دانشجوی سرعتی
faststudent.123maghaleh.ir/faststudent/29798/html‎Cached8 ا کتبر 2017 … مقاله معماری درباره فرهنگ و هویت (29798):معماری فرهنگ و هویت ایران فرهنگ … در زمینه
ی بررسی هویت اجتماعی جوانان (23سؤال)، رسانه (3سؤال) و متغیر های … دانلود
پاورپوینت با موضوع هویت در معماری، در قالب ppt و در 96 اسلاید، قابل …
پایان نامه معماری درباره فرهنگ و هویت – فروشگاه فایل های دانلودی
oams.bwir.ir/2017/11/02/پایان-نامه-معماری-درباره-فرهنگ-و-هویت/‎Cached2 نوامبر 2017 … دانلود پایان نامه معماری درباره فرهنگ و هویت … بررسی آلودگی های زیست محیطی… ….
فصل پنجم- فضایابی، استانداردها و بررسی رابطه عملكردها.
پایان نامه معماری درباره فرهنگ و هویت 127 صفحه – مرکز دانلود فایل
markazedownload.ir/پایان-نامه-معماری-درباره-فرهنگ-و-هویت-127/‎Cached23 سپتامبر 2017 … مرکز دانلود فایل ورد، PDF، پاورپوینت، تحقیق، مقاله، پروژه و کتاب و داستان.
مشخصات فایل دانلودی: عنوان: پایان نامه معماری درباره فرهنگ و هویت ۱۲۷ صفحه …
بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با استفاده …
مقاله بررسی و تحلیل فرهنگ و هویت شهر اری ترین در اندیمشک
https://www.civilica.com/Paper-CAECONF01-CAECONF01_054=بررسی-و-تحلیل-فرهنگ-و-هویت-شهر-اری-ترین-در-اندیمشک.html‎Cachedبی گمان فرهنگ را باید مهم ترین و غنی ترین منبع هویت دانست که در این خصوص …
محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط
زیست و مدیریت شهری … راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله …. اطلاعات بیشتر درباره
COI.
[PDF] از سبک تا هویت در معماری – نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
https://jfaup.ut.ac.ir/article_30161_4012992992a54e5d9e4cb43667f82897.pdf‎Cachedدر این مقاله ضمن بررسی جایگاه. انسان مولف و بهره بردار از معماری، به بررسی مکان از
دیدگاه نظریه پردازان پدیدار شناس و … فرهنگ عمید در مدخل هویت از »مشتمل بر.
فرهنگ و هویت خودی و رابطه آن با معماری – ppt90.ir
ppt90.ir/…/مبانی…معماری/فرهنگ-و-هویت-خودی-و-رابطه-آن-با-معماری/‎Cachedشماره حساب های سایت · پرسش های متداول · آموزش دانلود پروژه های رایگان · آموزش دانلود …
در این پاورپوینت بسیار عالی رابطه بین فرهنگ و هویت خودی با معماری به طور … بر
معماری ایرانی; فرهنگ حاکم برمعماری ایران دوره قبل و بعد از اسلام; بررسی عناصر و …
on LinkedIn Share on Google+ Share on Facebook Tweet about this on Twitter …
هویت فرهنگی در معماری – جامعه آنلاین معماران ایران
https://memaran.ir/روزنامه/هویت-فرهنگی-در-معماری‎Cachedشما اینجا هستید: روزنامه / فرهنگ و هنر / یادداشت / هویت فرهنگی در معماری …. بررسی
وضعیت سازمان میراث فرهنگی و اتفاقات خوبی که از نظر او، در آینده‌ی این سازمان
می‌تواند رخ دهد، … نکاتی درباره شیت بندی در آثار معماری …. دانلود نرم افزار فرهنگ
یار دهخدا.
[PDF] دریافت فایل
www.iranculture.org/UserFiles/…/Issue_Rahbord_Farhang_No12-13.pdf‎Similar23 ژانويه 1974 … بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها … بازگفت
كوتاه و گذراي پاره اي نكات اساســي درباره فلســفه فرهنگ هستيم كه صورت تكميل …
فلســفه فرهنگ«، »روش فلســفه فرهنگ«، »هويت معرفتي فلسفه …
اصفهان خرید | دانلود پایان نامه مجموعه (آموزشی- فرهنگي- تفریحی …
www.esfkharid.ir/دانلود-پایان-نامه-مجموعه-آموزشی-فرهنگ/‎Cached20 ا کتبر 2017 … دانلود پایان نامه مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه ۲۲ تهران(. امتیاز5.
00 ( 1 رای ). doc … عنوان صفحه. فصل اول- درباره فرهنگ و هویت. مقدمه… … بررسی
وضعیت فرهنگی تهران… … مبانی نظری معماری در عرصه صور مثالی…
[PDF] تاثیر فرهنگ بر معماری بومی – 8th Symposium on Advances in
8thsastech.khi.ac.ir/commission3/Papers/ARC%20(208).pdf‎Cached
Similarتوصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی. تاثیر فرهنگ بر معماری … و
باید در نظر بگیرم که معماری هنریست اجتماعی و رشد کند فرهنگی و. عدم آگاهی افکار
عمومی ….. معماری کشورشان به ایجاد یك معماری با هویت می پرداختند.بنابراین. این.
عالقه.
هویت در معماری؛ میراث فراموش شده معماری اسلامی در معماری و شهرسازی …
https://www.researchgate.net/…/316351419_hwyt_dr_mmary_myrath_framwsh_shdh_mmary_aslamy_dr_mmary_w_shhrsazy_masr
Full-text (PDF) | هویت را می توان تجلی فرهنگ در معماری دانست زیرا مکانها از انسان
معنا می … این امرشرایط مطلوبی را برای بررسی های بیشتر درباره هویت ایجاد میکند .
جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران – مطالعات روابط بین الملل
prb.iauctb.ac.ir/article_511100.html‎Cachedدوام و استمرار هویت فرهنگ ایرانی در طول تاریخ، مدیون گروه های مختلف قومی نظیر
کردها، … بر فرهنگ و جهانی شدن، سرنوشت فرهنگ و هویت ملی ایران مورد بررسی قرار می
گیرد. …. این میراث فرهنگی مشترک، مجموعه ای از آثار معماری، شیوه های زندگی، سنت ها،
… هویت ملی در ایران سابقه دیرینه و طولانی دارد و اندیشمندانی که درباره هویت ایرانی …
[PDF] نقش ارزش های میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی
urbstudies.uok.ac.ir/article_13010_3509e101f9f3ebc9eba0e67adb4ab9fd.pdf‎Cachedتوسعه و ترویج فرهنگ و هویت بومی و منطقه ای و در جهت حفظ و احیای هویت تاریخی این
شهر شاهد تأثیر قابل توجهی. بود. …. شناسایی نقاط با ارزش شهری در مشهد، با بررسی
ارزش هـای ….. آثار تاریخی پیوند دادن آنها با زندگی روزمره است و این راه درباره.
[PDF] ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ – Irane7000saale.com
www.irane7000saale.com/…/Hoiwiat-Memari-(Irane7000saale).pdf‎Cached
Similarﻭ ﺑﺤــﺮﺍﻥ ﻫﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﻤــﺎﺭﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﻳــﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻠﻮﻡ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻋﻠﻮﻡ … ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﻛــﻲ ﻛﻠﻲ ﺍﺯ ﻭﺍژﻩ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﻱ. ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ. … ﻫﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﻟﻐﺖ ﭼﻪ ﻓﺎﺭﺳــﻲ ﻭ ﭼﻪ
ﻏﻴﺮﻓﺎﺭﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ. ﻫﻮﻳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺩﻭ … ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﻮﻳﺖ. ﺑﺤﺚ
ﻛﺮﺩ.
[PDF] اصل مقاله – نقش جهان
bsnt.modares.ac.ir/article_13142_d5043fe62f0fb44b469860cf1a6f0505.pdf‎Cachedنمايش باورها و فرهنگ جامعه و درنتیجه در تجلی هويت )و به تبع آن، هويت انسان( به
عنوان … بررسی تطبیقی رویکردهای معماری معاصر ایران )بازشناسی نظریه در آثار سه
نسل از … و بیشتر پايگاه نظری و سلیقه مؤلفان را درباره جستار هايی از معماری بیان
می …
فصلنامه مطالعات ملی
rjnsq.ir/‎Cached
Similar”فصلنامه مطالعات ملي” به‌منظور توليد دانش تخصصی دربارة “هويت و همبستگي …
فرهنگ و تمدن ایرانی، تنوع فرهنگی کشور و تحقیق پیرامون مولفه های هویت … علمی –
پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری … دانلود
فایل مقاله دانلود فایل چکیده … برچسب ها: ایران طراحی صحنه مکان هویت ملی سینما
معماری.
SID.ir | هويت شهر-پاييز و زمستان 1389-دوره 4-شماره 7
fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=28209‎Cached
Similarنمایه مقالات هويت شهر 7 علمی پژوهشی کشور و امکان دانلود رایگان متن کامل مقالات در
تارگاه مرکز … 2 : هويت معماري، تبيين معناي هويت در دوره هاي پيشامدرن، مدرن و فرامدرن
… 3 : بررسي تاثير نيروهاي مختلف در شكل گيري فضاي شهري … 11 : ملاحظات
فرهنگي در شكل دهي به نماهاي شهري با تكيه بر ساختار نماهاي شهري ايراني در دوران
اسلامي.
فصلنامه هويت شهر، شماره 30 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5717‎Cached
Similarفصلنامه معماري و شهرسازي داراي رتبه علمي – پژوهشي (هنر و معماري) … سه مرحله ايِ
تحليل سلسله مراتبي- شبكه اي (مطالعه موردي: منطقه 8 (تاريخي – فرهنگي) شيراز)
فرهنگ ایرانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/فرهنگ_ایرانی‎Cached
Similarدر مجموع می‌توان عناصر فرهنگ ایرانی را که فراتر از مرزهای سیاسی ایران است به … و
شعر پارسی، معماری ایرانی و خوراک ایرانی) ۷- فرهنگ‌های محلی اقوام ایرانی ۸- مدرنیته …
[PDF] ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ( ﻫﻔﺘﻢ ) ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_1817_90a5916eee8093c222b3bd3ce1901c13.pdf‎Cached
Similarﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. و ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺎﻣﻲ اﺷﺨﺎص، اﻣﺎﻛﻦ، ﭘﻮﺷﺶ، ﻏﺬا، ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ. ،ﻫﺎ. و ﻣﺸﺎﻏﻞ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻲ. ﺪﻛﻨ . اﻳﻦ
ﻛﺘﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس روش … ﺑﺮرﺳﻲ و. ﻧﻘﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻮﻳﺘﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ. دورة. اول. ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. (. ﻫﻔﺘﻢ. )
ﻛﺸﻮرﻫﺎ. در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ …… ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﻨـﺮ، ﻣﻌﻤـﺎري. ،. و
اﻣـﺎﻛﻦ …. ‘Teachers’ Beliefs about Internationally-published Materials: A. Survey of

همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا – Symposia.ir
https://www.symposia.ir/IDCONF01‎Cached-فرهنگ، هویت و نقش آن در شکل دهی به کالبد معماری و شهرسازی … تعاریف مفاهیم مولفه
ها و ابعاد تشکیل دهنده هویت معماری و بررسی بحران آن در ایران …. دانلود مقاله های همایش
ملی معماری و شهرسازی هویت گرا … تماس با ما · درباره ما · ثبت اطلاعات کنفرانس …
هویت مکان‌های تاریخی در بستر تغییر؛ تحقیق در مبنای نظری مواجهه …
mmi.aui.ac.ir/article-1-131-fa.html‎Cachedبه نظر می‌رسد در تاریخ حفاظت معماری، تلقی نظریه‌پردازان حفاظت از هویت مکان‌های …
در این میان، نظم مصداقی مکان تاریخی، فارغ از نسبتی که با نظم‌های فرهنگی و …
رابطه معماری زمینه گرا با فرهنگ وهویت مردم یک منطقه – Architecture in …
www.academia.edu/…/رابطه_معماری_زمینه_گرا_با_فرهنگ_وهویت_مردم_یک_منطقه_-_Architecture_in_context‎Cachedconnect to download … در این مقاله ، سه مبحث فرهنگ ، هویت و معماری زمینه گرا
را بطور جداگانه بررسی میکنیم و در آخر رابطه معماری زمینه گرا با فرهنگ وهویت مردم
یک منطقه …. زیرا درباره موضوعاتی چون اعتقادات مذهبی ، باور های سیاسی – اجتماعی
و .
حقیقت نهفته در هویت معماری(1) – تبیان
https://article.tebyan.net/228936/حقیقت-نهفته-در-هویت-معماری-1-‎Cached20 نوامبر 2012 … در این مقاله می توانید به بحث های بنیادین در باب چیستی هنر معماری پی ببرید. … دو
دیدگاه بسیار متداول بررسی این بحث در حال حاضر یكی بحران هویت …. و پاسخ آن
درباره حقیقت یا گوهر اشیا است و ماهیت بر آنچه شیئیت شیء … 6- نگاه كنید به «
فرهنگ علوم فلسفی و كلامی»، دكتر سید جعفر سجادی، صص 648-649.
[PDF] و ﻣﻌﻤﺎري ﻫﻮﯾﺖ
https://www.tpbin.com/download-firstpage/08722/article‎Cachedﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰى. Arch_barzegar@yahoo.com. ﭼﮑﯿﺪه. ﯾﮑي از ﻣﺴﺎﺋﻠي ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ دارد
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ. در ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﻫﺎ و ﻣﻌﻤﺎري دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ، ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﺑي ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻫﻤﻪ.
تاثیر پایداری فرهنگی در معماری – همیاری
www.hamyari.ir/تاثیر-پایداری-فرهنگی-در-معماری‎Cached11 مه 2015 … پایداری فرهنگی در قالب توانایی حفظ هویت فرهنگی و رواداری تغییر در …
روانشناختي در معماري، رابطه انسان و محيط ساخته شده مورد بررسي قرار …
[PDF] PDF[تاثیر فرهنگ بر معماری]—فروشگاه اینترنتی دانشجویان
stshop.ir/saveAsPDF=12908‎Cachedﻣﻌﻤﺎری درﺑﺎره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻃﺮح ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ….
داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در …
درباره «هویت کالبدی شهر»؛ کتاب برتر گروه هنر و معماری پنجمین …
www.iaushiraz.ac.ir/…/-/درباره-«هویت-کالبدی-شهر»؛-کتاب-برتر-گروه-هنر-و-معماری-پنجمین-جشنواره-فرهیختگان‎Cached6 ژوئن 2017 … کتاب «هویت کالبدی شهر» اثر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، …
درباره «هویت کالبدی شهر»؛ کتاب برتر گروه هنر و معماری پنجمین جشنواره
فرهیختگان … هویت در کالبد شهر معاصر ایرانی نیز راهکاری موثر برای بررسی
مسائل شکل … های فرهنگی جامعه به نظام پایدار برنامه ریزی برای شهر معاصر اندیشید.
فراخوان مسابقه عکاسی معماری با موضوع «هویت در معماری» – معمار نیوز
memarnews.com/فراخوان-مسابقه-عکاسی-معماری-با-موضوع/‎Cached7 فوریه 2017 … نظر به اهمیت هنر معماری به عنوان تجلی عینی فرهنگ عمومی جامعه، کنکاش در آثار معماری
… بررسی نسبت تاریخ و هویت در معماری معاصر ایران … دانلود فرم ثبت نام شماره ۱ [
دریافت فایل ] …. تماس با ما · شبکه های اجتماعی · تبلیغات · سامانه پیام کوتاه معماران
· خبرنامه اخبار معماری · عضویت · درباره ما · فید مطالب · فید نظرات.
ریشه معماری محلی – مبلمان و دکوراسیون – آیسا مبل
www.aisamobl.com/ریشه-معماری-محلی/‎Cached21 ا کتبر 2017 … دانلود و پرینت … قدر مسلم مطالب انبوهی در مورد فرهنگ ، معماری و هویت معماری نگاشته
شده است اما در این گفتار سعی … آفرین معماری در جامعه انسانی مورد بررسی و تحليل
قرار گيرد و به معماری مانند یک نماد نگریسته شود. … متفكرینی چون ارنست کاسيرر
دستگاه فلسفی خود درباره انسان را بر اساس مفهوم نماد و نمادگرایی …
[PDF] تاملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی
iranianfuturist.com/wp-content/uploads/2016/08/IF.pdf‎Cachedدارد و ﻫﻮﯾﺘﺶ را ﻧﻪ از ﯾﮑـﺴﺎﻧﯽ ﻧـﮋاد، زﺑـﺎن، ﻣـﺸﺘﺮﮐﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺗـﺎرﯾﺨﯽ. ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﺶ، ﺑﻠﮑﻪ … اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘ.
ﮋوﻫﺶ، ﻃﺮح ﺳﺆال و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﺑﺘـﺪا ﻣﻔﻬـﻮم ﺗـﺼﺎوﯾﺮ آﯾﻨـﺪه ﺑﺮرﺳـﯽ … و در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺴﺖ آن در ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﯽ …. ﻧﻘﺎش، ﻣﻌﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ….. رﺳﺪ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮي ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﯾﺖ، ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﺮ ﻧـﻮﻋﯽ ﻫﻮﯾـﺖ.
بررسی انسان شناختی بازنمایی هویت شهر تهران در سینمای مستند …
anthropologyandculture.com/…/2808-بررسی-انسان-شناختی-بازنمایی-هویت-شهر-تهران-در-سینمای-مستند-معاصر-7-1‎Cached2 آگوست 2017 … پرسش از چیستی “بازنمایی هویت شهر تهران در سینمای مستند معاصر 10 سال اخیر” با
… از هرچیزی می‌توان در معماری بی‌هویت و سودجویانه‌ی امروز شهرها مشاهده کرد(فکوهی،
1385: 3). … تبیین کرد که این خود، منجر به شکل‌گیری مفهومی به نام فرهنگ
شهرنشینی خواهد شد. متن کامل را از لینک زیر دانلود کنید … درباره این نویسنده …
مجله پژوهش های معماری اسلامی
jria.iust.ac.ir/‎Cached2- بررسی تطبیقی مبانی فلسفی و حکمت هنر و معماری مکاتب در مقایسه با … 4-
آسیب شناسی و بحران درمبانی و آثار هنر و معماری و شهرسازی معاصرایران و جهان از منظر
فرهنگی و … تحقیق در هویت مکان تاریخی (تبیین هویت مکان‌‌های تاریخی در پرتو
نظریه …
[PDF] هویت فرهنگی و اثرات آن بر روش های بومی تهویة طبیعی …
www.bagh-sj.com/article_2692_c89e3c7913889b69e52cf5d6edc39e6b.pdf‎Cachedاز آنجا که هدف این مقاله بررسی فرایند تهویه طبیعی در معماری. بازار قدیم دزفول با
توجه به مقوله اصالت فرهنگی و هویتی مردم است. و نیز “بسیاری از پژوهش های معماری …
معماری مساجد برگرفته از هویت و فرهنگ کشورمان باشد | یک عضو – قطره
www.ghatreh.com/…/معماری-مساجد-برگرفته-هویت-فرهنگ-کشورمان-باشد‎Cached24 ا کتبر 2017 … یک عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از … بررسی
پیش نویس گزارش 6 ماهه سوم کمیسیون درباره نحوه اجرای برجام …
فراخوان مسابقه عکاسی معماری با موضوع “هویت در معماری” / اخبار معماری …
www.irac.ir/3-X-X-0-1018.html‎Cached7 فوریه 2017 … نظر به اهمیت هنر معماری به عنوان تجلی عینی فرهنگ عمومی جامعه، کنکاش در آثار معماری
به جا مانده … بررسی نسبت تاریخ و هویت در معماری معاصر ایران.
هويت در معماري ايران به روايت حسين سلطان زاده – معماران الف
alef-arch.com/…/هويت-در-معماري-ايران-به-روايت-حسين-سلطا/‎Cached4 مه 2016 … مکان شما: خانه / مقالات / هویت در معماری ایران به روایت حسین سلطان زاده. …. این دانشکده
از این نظر به عنوان پدیده خارجی می تواند بررسی شود که …. و گمان می کنم درباره
فضاهای فرهنگی به صورت عام، بحث هویت و فرهنگ ….. اخبار · دانلود.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=حس+تعلق+به+مکان…‎Cachedامروزه تلاش برای احراز هویت یکی از موضوعات مهم در معماری و شهرسازی است زیرا شهر ها
به جای … طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی(فضای باز,فضای بسته-سینمای باز,
سینمای … بررسی نقش فضای سبز محیط‌های آموزشی کودکان در تقویت حس تعلق به
مکان …
تمدید مسابقه عکاسی هویت در معماری – ویزوریو
vizorio.com/تمدید-مسابقه-عکاسی-هویت-در-معماری/‎Cached18 ژانويه 2017 … مسابقه عکاسی هویت در معماری با توجه به استقبال گسترده از این رویداد … خانه ·
فراخوان ها · درباره ما · تماس با ما … کالبدی محیط بر فرهنگ و هویت; بررسی علل و عوامل
اغتشاش در هویت معماری … دانلود فرم ثبت نام شماره 1 [ دریافت فایل ]
نخستین همایش الزامات ، چالشها و راهبردهای معماری و شهرسازی سکونت …
conference.pnu.ac.ir/Kordestan-mountainssettements/post.aspx?Id…‎Cached2 ا کتبر 2016 … … های کوهستانی نمونه موردی پالنگان” دانلود فایل چکیده پیوست خطا می دهد. … _ چکیده
مقاله آقای بهزاد رضاعی با عنوان: “بررسی کنواسیون و قوانین و دستور العمل … و بهاره
محقق‌نیا با عنوان: “بازآفرینی هویت، در دست فراموشی اورامان در حرکت از … با عنوان: ”
بررسی میزان تاثیرگذاری فرهنگ بر معماری بومی ایران نمونه مورد …
گسست های فرهنگی در معماری دوره معاصر ایران |
www.manzaronline.com/گسست-های-فرهنگی-در-معماری-دوره-معاصر-ای.html‎Cached
Similar6 نوامبر 2009 … صفحه اصلی · آرشیو موضوعی · آرشیو نشریه · اساسنامه · درباره ما · تماس با ما · ثبت
نام … معماری امروز ایران را می‌توان از جنبه‌های گوناگونی مورد توجه و بررسی قرار داد. …
معماری معاصر ایران، جهانی شدن، فرهنگ، هویت، کسست‌های فرهنگی، کثرت‌گرایی،
آموزش ….. &nbsp &nbsp &nbspزمان آخرین دانلود: چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺳﺎ
journals.scu.ac.ir/article_11942_0da772e131dfde5c1b0c9198760ce84c.pdf‎Cached16 فوریه 2016 … ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ،. اﻟﮕﻮي ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪن، اﻟﮕﻮي ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮﺷﺎك، اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ،. ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ. 1 ….. ﻣﻌﻤﺎري و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ) در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ …. ﺳﻮﺑﻞ ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎره. ي.
مقالات همایش معماری شهرسازی و توسعه پایدار 93 – نواندیشان
https://www.noandishaan.com/…/مقالات-همایش-معماری-شهرسازی.html‎Cached6 ا کتبر 2015 … دپارتمان فروش. درباره دپارتمان فروش · فروش محصولات خود … بازنگري تاثير طراحي
فرهنگسرا در پايداري هويت فرهنگي نمونه موردي شهر بوشهر بازنگري … بررسي
تطبيقي هويت معماري ايراني و موسيقي ايراني پيوند آهنگ و رنگ بررسي تعامل معماري
و … دانلود مقالات همایش معماری شهرسازی و توسعه پایدار. [box type=”tip” …
کنفرانس معماري – گالري آنلاين
onlineartgallery.ir/#176,8933‎Cachedفراخوان مسابقه عکاسي معماري با موضوع «هويت در معماري» اعلام شد. … عناصر کالبدي
محيط بر فرهنگ و هويت، بررسي علل و عوامل اغتشاش در هويت معماري برگزار مي‌شود.
مطالعات معماری خانه لباس با رویکرد فرهنگ و هنر – ایستگاه تحقیق
https://rsst.ir/product/مطالعات-معماری-خانه-لباس-با-رویکرد-فره/‎Cachedدانلود پایان نامه و مطالعات معماری خانه لباس با رویکرد فرهنگ و هنر در بهترین سایت و
فروشگاه برای خرید پایان نامه و … ۲-۴ بررسی اجمالی تاریخ لباس مردم ایران زمین ۳۵
[PDF] از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺪه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿ
download.sama-isf.ir/papers/…/(خانم%20انجمنی%201CHA082.pdf‎Cached
Similarﭘﺬﯾﺮي را از دﯾﺪﮔﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ
ﻓﺮد و ﻗﺮارﮔﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ …. در واﻗﻊ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎن، آﻧﭽﻪ اﻓﺮاد در ذﻫﻦ ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ
آن …. ﻣﻌﻤﺎري و ﻓﻀﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. را ﻣﯽ. ﺗﻮان. ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮐﻨﺶ. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ. ﺳﻪ. ﻋﺎﻣﻞ. اﻧﺴﺎن. ، ﻣﺤﯿﻂ. و ﻓﺮﻫﻨﮓ.
[PDF] ﻧﻘﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤ – فصل نامه جغرافیا و …
zagros.iaub.ac.ir/article_521341_c788dd0e7fc1df967cb0c8d795ac1a01.pdf‎Cachedﻫﻮﯾﺖ. ﺑﺨﺶ. ﻣﻨﻈﺮ. ﺷﻬﺮي. 1،. ﺗﻨﻬﺎ. ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﻣﺼﻨﻮع. ﺷﻬﺮ. ﻣﻮرد. ﺗﺄﮐﯿﺪ. ﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ. (ﻗﻮام ﭘﻮر،. 2:
1392. ). … ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﻼﻣﯽ. واﺑﺴﺘﻪ. اﻧﺪ. و. از …. زﯾﺴﺖ
. در. ﻓﺮﻫﻨﮓ. و. ﺷﻬﺮﻫﺎي. اﯾﺮاﻧﯽ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﺒﺎﺣﺚ. ﻣﻬﻤﻰ. درﺑﺎره. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. ﻃﺒﯿﻌﺖ. و. ﻋﻨﺎﺻﺮ. آن. و. راﺑﻄﻪ
.
بررسی فناوری‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
www.soorinec.com/blog/detail/بررسی-فناوری…معماری…/view/‎Cachedبه گزارش ایده فرازان سورین به نقل از ایسنا، «مهندسی عمران»، «معماری» و … بحران در
شهر، زیرساختهای شهری، منظرسازی شهری، فرهنگ هویت و منظر شهری، شهرسازی سنتی،

[PDF] آﻣﻮس راﭘﺎﭘﻮرت
farborz.ir/wp-content/uploads/2016/06/راپاپورت.pdf‎Cachedﻫﻮﻳﺖ. ﺑﺎﺑﻲ. » ﺟﻤﻊ. ﺑﻨﺪي. •. ﺟﻤﻊ. ﺑﻨﺪي. ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪ. ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه. •. ﺟﻤﻊ … ﻫﺎي
ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﻌﻤﺎري و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ درﺑﺎره ﻓﻀﺎ …. درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ …
ﺑﺮرﺳﻲ، از ﺗﺎﻛﻴﺪات وﻳﮋه راﭘﺎﭘﻮرت ﭼﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎر و ﭼﻪ در دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ.
ﺧﻮد او در …
دانلود مقاله بررسی نمادها، نشانه ها و هویت اسلامی در معماری و شهرسازی ایران
mag-iran.com/دانلود-مقاله-بررسی-نمادها،-نشانه-ها-و-ه.htm‎Cachedدانلود مقاله بررسی نمادها، نشانه ها و هویت اسلامی در معماری و شهرسازی ایران … -۱ برای
هدایت بخشی به شهرهای ایران و تبدیل آن ها به جلوه کافی از فرهنگ و تمدن اسلامی چه …
دکتر مریم قاسمی سیچانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
www.khuisf.ac.ir/prof/Masters/IntPages/?action=Biography…‎Cached
Similarدانلود فايل … “بازشناسی بخشی از هویت معماری ایرانی بوسیله تحلیل گونه شناسانه
خانه های … 9- همکاری با پژوهشکده هنرو معماری سنتی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-
1389 … قاسمی سیچانی، مریم،” بررسی معماری خانه های تاریخی اصفهان” مجله دانش نما:
1389. … قاسمی سیچانی، مریم، “مروری بر دو کتاب درباره ی خانه های سنتی اصفهان”
همایش …
[PDF] بازشناسی مانایی ماهیت انگاره های قدسی در معماری اصیل اسالمی ایران مبت
jsaud.srttu.edu/article_663_abf8ea9240f3d686be90d4eb1e9f9d7f.pdf‎Cachedاین پژوهش از طریق بررسی منابع کتابخانه ای، در زمینه تحلیل معماري بناهاي اسالمي،
به. روش توصیفی- … معماری ایرانی اسالمی، مسجد جامع اصفهان، هویت محفوظ، انگاره های
قدسی. واژگان کلیدی: … سکونت گاه های بی بهره از زیبایی اصیل فرهنگ اسالمي. شده
است. معماری ….. ویل دورانت مورخ مشهور و معاصر آمریکایي درباره شاهکار. بیمانند مسجد

تماشا | گفتگوی معماری TV با مهندس ” سید محمد بهشتی ” | طوبا

► 27:03tamasha.com/v/PnOXB
23 Oct 2017 – 27 min
تلویزیون اینترنتی معماری TV گفتگوی جذابی با رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، مهندس ” محمد بهشتی ” ترتیب داده است. موضوع این گفتگو هویت و …
[PDF] projeh 6.pdf – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل
www.iauzabol.ac.ir/sites/default/files/stuprojects/projeh%206.pdf‎Cached
Similarتلفیق معماری سنتی و مدرن در بازار با توجه به جایگاه آن در بافت شهری …. جایگاه
معماری و شهرسازی در فرهنگ و تمدن: ….. بررسی مشکالت محدوده مورد مطالعه: ….. هدف نهایی
در این پژوهش، بدست آوردن سبکی از معماری است که حاوی عناصر هویت بخش معماری ….
سو و رشد و توسعه ي شهرهاي بزرگ از سوي دیگر، پژوهش درباره این گونه شهرها در
مقایسه …
[PDF] دانلود متن نقشه مهندسی فرهنگی کشور – شورای عالی انقلاب فرهنگی
www.sccr.ir/UserFiles/entesharat/مهندس_%20فرهنگ__opt.pdf‎Cached
Similarحفلظ هويت و شلاكلة ملت منوط بله برطرف كردن نقايلص و اصالح. رخنه های احتمالی در …
جمهوري اسللامي ایران مي باشد که همواره مورد تأکید معمار کبیر. انقاب اسامي … ستاد
راهبري نقشه مهندسي فرهنگي بررسي و به تصویب خواهد رسید. گفتنی اسللت در …
رویکردی به هویت معماری معاصر ایران – آفتاب
www.aftabir.com/…/رویکردی-به-هویت-معماری-معاصر-ایران‎Cached
Similar29 آگوست 2007 … رنگ باختن مفهوم هویت،مختص حوزه معماری نمیباشد،همچنانکه این ضعف درحوزه های …
بررسی سیرتکاملی این مفهوم درمعماری ایران، به عنوان یکی ازکلیدهای … ایران،معماری
ایران تحت تاثیرشرایط مختلف سیاسی، فرهنگی، مذهبی دارای … دانلود دانستنی …
فیلم: پاسخ محسن افشانی درباره استوری پرحاشیه اش | حسن ریوندی و …
خوانایی در طراحی شهری و ارتباط آن با هویت شهر – دانشاپ
www.daneshop.ir/خوانایی-شهر/‎Cached25 آوريل 2017 … چگونه خوانايي مي تواند شخصيت (هويت)، ساختار و معناي پيرامون محيط را ارتقا …
بنابراین اگرچه که مفهوم خوانایی به طور کلی به بررسی خوانایی فضایی و محیط
شهری می پردازد ، لیکن نباید از سایر ابعاد فرهنگی و اجتماعی فضا نیز در طراحی
غافل شد. … دانلود کتاب … حقایق شگفت انگیز درباره طراحی معماری حرفه ای.
[PDF] ایران معاصر معماری
bayanbox.ir/view/2247532513656304466/معماری-معاصر-2.pdf‎Cachedبررسي فرهنگ، شخصيت و خلقيات. ایرانيان در …. جوی مباحث فرهنگي جامعه ایران، به
تأثيرپذیری معماری امروز ایران. از ویژگي …. درباره هویت فرهنگي ایران آورده است: ».
به مناسب درگذشت زاها حدید؛ معماران، هویت سازان جامعه – روزنامه جهان اقتصاد
jahaneghtesad.com/مناسب-درگذشت-زاها-حدید؛-معماران،-هو/‎Cached2 آوريل 2016 … به مناسب درگذشت زاها حدید؛ معماران، هویت سازان جامعه … جهان را تنها گذاشت، کسانی که
دستی به آتش معماری و ساخت و ساز و تأثیر آن بر فرهنگ یک قوم …
خلاصه کتاب: جهانی شدن فرهنگ، هویت – وب نما: پنجره ای بر مباحث میان …
www.hbashir.blogsky.com/1388/09/06/post-93/‎Cached
Similarمنبع: گل محمدی، احمد (1386چا پ سوم)، «جهانی شدن فرهنگ، هویت» ،تهران: نشر نی. ….
پس ازبحث درباره تعریف جهانی شدن به بیان اهمیت بررسی این پدیده و شرایط و الزام
….. و معماری، زندگی شهری و صنعتی و یک رشته ارزش های و رهیافت های فرهنگی درباره

رنگ؛ بیان گر اعتقادات و هویت یک ملت/ دیوار های کهنه شکافد تا بر هر …
www.fardanews.com/…/رنگ-بیان-گر-اعتقادات-و-هویت-یک-ملت-دیوار-های-کهنه-شکافد-تا-بر-هر-پی-شکسته-بر-آید-عمارتی‎Cached
Similar4 سپتامبر 2015 … سرویس فرهنگی فردا، حسین ذبیح اله زاده: در زندگی روز مره رنگ فقط و فقط به عنوان
یک عامل فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است ونیز انتخاب … همچنین رنگ یکی از
عوامل اصلی و زیبا شناختی معماری اسلامی در مبحث عرفان است و … به طور مثال در
عرفان اسلامی درباره رنگ سیاه نظریه های بسیاری وجود دارد تا جایی که عده …
لیست انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی معماری – مادسیج
madsg.com/لیست-انتخاب-موضوع-پایان-نامه-مهندسی-مع/‎Cached18 نوامبر 2015 … فصل ششم به بررسی معماری تندیس گون اختصاص دارد و در فصل هفتم تعدادی نمونه ی
موردی داخلی و … موضوع پایان نامه: « مجتمع اجتماعی فرهنگی بانوان » …. درباره محیط
زیست و روش های حفاظت از آن تئوری های بسیاری وجود دارد که هر روز توسعه یافته و با
… کیفیات فضایی اهمیت و نقش پررنگی در ساخت هویت دارند.
معماری درباره فرهنگ و هویت | تی ام دانلود
tmdl.ir/html/23089‎Cached20 جولای 2017 … معماری درباره فرهنگ و هویت فرمت: WORD تعداد صفحه: 125 فهرست مطالب: عنوان
صفحه … فصل پنجم- فضایابی، استانداردها و بررسی رابطه عملکردها.
[PDF] بازخوانی حافظه و هویت در معماری یادمانی ایران1 – پرتال جامع علوم انسانی
www.ensani.ir/storage/Files/20151130133532-9604-135.pdf‎Cached30 نوامبر 2015 … فرهنگ مادّی سخن گفته می شود، به دنبال قواعد و دستور زبان خوانش یا بازخوانی و
نشانه شناسی و تفسیر آن نیز باید رفت. هر بنای … بازخوانی، حافظه، تداعی، تذکّر،
هویت، معماری یادمانی ایران. 1بازخوانی ….. درباره تقدیر و حقیقت حضور تاریخی انسان
در جهان، افتتاح. شده و به ….. و هم فوق العاده متنوّع و غنی بررسی کنیم.
[PDF] ﭘﺮﺳﻤﺎن ﺗﺒﻌﻲ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ و ﻫﻮﻳﺖ
hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1088_cf33a90c7f22bb395d65d756677b0c10.pdf‎Cached
Similarﺳﻴﻤﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺎص را از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ
. ﻛﻨـﺪ . در واﻗﻊ در … اي و اﺳﻨﺎدي ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ و واﻛﺎوي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻫﻮﻳـﺖ در … روش اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪ
زﻧﻲ درﺑﺎره ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪي … ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﻲ و ﺗﻄـﺎﺑﻖ آن ﺑـﺎ ﭼـﺸﻢ.
پاورپوینت تأثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان | تند دانلود
quickdl.ir/html/23971‎Cached17 جولای 2017 … پاورپوینت درباره تأثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان فرمت فایل: power
point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 34 اسلاید بررسی تاثیر رسانه. …
پاورپوینت هویت خانه- هویت محله دسته: معماری فرمت فایل: pptx حجم …
فکوهی | انسان شناسی و فرهنگ
anthropology.ir/fakouhi.html‎Cached
Similarفکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ … گزارش ایبنا از نشست فکوهی و پاینده
درباره «بازنمایی گفتمان‌های اجتماعی در ادبیات … سخنرانی ناصر فکوهی: هویت شهری
و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها (دانلود فایل …. بی دفاع · بررسی
بازخوردهای اجتماعی روند مذاکرات در لوزان در گفت‌وگو با ناصر فکوهی · آنچه باید بازهم
گفت!
پایان نامه ها – رشته معماری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
damghaniau.ac.ir/?part=article&inc=articlecategory&id=8‎Cached
Similarبررسی و تبیین معماری هویت مدار با رویکرد رابطه انسان و نماد از منظر اسلام (1393/7/
16). بررسی و … طراحی سرای تفریحی فرهنگی جوانان همگون با طبیعت (1391/6/23).
برج آزادي – معماری برج
azadi-tower.com/index.aspx?siteid=7&pageid=273‎Cachedمعماری برج … بررسی شبکه ارتباطی سواره و پیاده و تاثیرات متقابل … 45 متر را در
چهار طبقه پدید آورده و به عنوان نمادی از تداوم فرهنگ ، هنر و تمدن ایرانی می باشند . … از
هخامنشیان بوده و قابلیت تبدیل شدن به یک نماد هویتی برای شهر تهران را نیز داشته …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات