× بستن تبلیغات
نوامبر
16
2017

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی
دسته بندی حقوق
بازدید ها 13
فرمت فایل docx
حجم فایل 455 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 209

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – کلیات و تعاریف

مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

1-1 بیان مسئله…………………………………………………………………………. 4

1-2 هدف های تحقیق…………………………………………………………………… 4

1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………………. 4

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق……………………………………………………… 5

1-4-1 سوالات تحقیق…………………………………………………………………… 5

1-4-2 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………… 5

1-5 روش تحقیق……………………………………………………………………….. 6

1-6 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………….. 7

1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………………………………………………. 7

1-8 تعریف مفاهیم………………………………………………………………………. 7

1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان……………………………………………………. 12

*فصل دوم – تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان

2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران……………………………………………. ……………………………………………….. 16

2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام………………………………………………………… 16 2-1-2 تاریخچه زندان در ایران…………………………………………………………………………………………… 21

2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف………………………………………. 23

2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام………………………………………. 23

2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران…………………………………………. 24

2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران…………………………………………… 25

2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان…………………………… 30

2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی………………… 31

2-3 انواع و مدت حبس…………………………………………………………………. 22

2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع)…………………………………………… 23

2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی………………………………………………. 33

2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن……………………………………………………. 34

2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه…………………………………………….. 34

2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین……………………. 35

2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن…………………………………………………… 35

2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس……………………………………. 38

2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران…………………… 39

2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر………………………………………………….. 39

2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه …………………………………… 40

2-4-1 مبانی فقهی حبس………………………………………………………………… 40

2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت…………………………….. ……. 42

2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه………………………………….. 42

2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم…………………………………………………. 44

2-4-4-1 آیه اول………………………………………………………………………… 44

2-4-4-2 آیه دوم………………………………………………………………………… 47

2-4-4-3 آیه سوم……………………………………………………………………….. 55

2-4-4-4 آیه چهارم……………………………………………………………………… 58

2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت………………………………………………… 60

2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع………………………………………………… 63

2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل………………………………………………….. 64

2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی…………………………………………. 66

2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)………………………. 66

2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع)………………………………………………… 67

فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی

3-1 جایگاه زندان در اسلام…………………………………………………………….. 73

3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است………………… 74

3-2 فلسفه وجود زندان…………………………………………………………………. 75

3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام……………………………………………………. 77

3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری………………………………………….. 79

3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی……………………………………………. 79

3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس………………………………………………………. 80

3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی…………………………………………… 81

3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها………………………………………………………. 82

3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی…………………………………………… 83

3-4 جایگاه های زندان در حقوق………………………………………………………. 84

3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران………………………………………….. 86

3-4-2 اهداف کلی مجازات……………………………………………………………… 87

3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی……………………………………………………….. 88

3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان……………………. 89

3-2-2 آسیب پذیری حبس………………………………………………………………. 91

3-2-3 ضرر و زیان های زندان………………………………………………………… 91

3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان………………………………………. 95

3-3-1 جایگاه حبس در اسلام………………………………………………………….. 97

3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام……………………………………………….. 98

3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان……………………………………………. 100

3-4 کارکردها و پیامدهای زندان……………………………………………………….. 104

3-4-1 کارکردهای زندان……………………………………………………………….. 104

3-4-2 پیامدهای زندان………………………………………………………………….. 105

3-4-3 محاسن و معایب حبس………………………………………………………….. 107

3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس……………………………………………… 108

3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس………………………………………………………. 108

3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس………………………………………………………. 109

3-6 جایگزین های حبس………………………………………………………………… 111

3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن…………………………………………………… 112

فصل چهارم : احکام موارد زندان

4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق……………………………………………………. 117

4-1-1 حکم زندان در اسلام…………………………………………………………….. 117

4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)…………………………… 118

4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر………………………………………………………… 119

4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان…………………………………………………………. 121

4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم……………………………………………………. 123

4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم……………………………………………….. 125

4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان…………………………………………………… 126

4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه……….. 128

4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه……………………………………………………… 128

4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی………………………………………………… 129

4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه……………………………………….. 134

4-2-4 حبس متهم………………………………………………………………………. 135

4-2-4-1 متهم به دزدی………………………………………………………………… 136

4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود……………………………………….. 137

4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود…………………………………………………… 137

4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال………………………………………………………… 138

4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام………………………………………………….. 138

4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی……………………………………………………… 138

4-3-1-1 حبس باغی……………………………………………………………………. 138

4-2-1-2 حبس راهزنان………………………………………………………………… 139

4-3-1-3 حبس اسیر……………………………………………………………………. 139

4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس……………………………………………………….. 140

4-3-2-1 متهم به قتل…………………………………………………………………… 140

4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند………………………….. 141

4-3-2-3 آمر به قتل……………………………………………………………………. 142

4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا…………………………………………………….. 142

4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد…………………….. 143

4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد………………………. 143

4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط…………………………………………………… 144

4-3-2-8 حبس قاتل فراری…………………………………………………………….. 144

4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول………………………………………. 145

4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد………………………………. 145

4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین………………………………………………….. 146

4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی………………………………….. 146

4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش………………………………………………… 147

4-3-3-3 حبس زن مرتد………………………………………………………………… 149

4-3-3-4 حبس ایلا کننده……………………………………………………………….. 149

4-3-3-5 حبس مظاهر………………………………………………………………….. 150

4-3-3-6 حبس برای اقدام حد………………………………………………………….. 150

4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال………………………………………………….. 152

4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین…………………………………………. 152

4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت……………………. 155

4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار………………………………………………………… 156

4-3-4-4 حبس ناقب……………………………………………………………………. 157

4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم…………………………………………………… 157

4-3-4-6 مفلس ………………………………………………………………………… 158

4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین……………………………………………………. 158

4-3-4-8 حبس راهن……………………………………………………………………. 160

4-3-4-9 حبس تارک نفقه………………………………………………………………. 160

4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به …………………………………. 161

4-3-4-11 حبس نباش………………………………………………………………….. 161

4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس……………………………………………………….. 161

4-3-4-13 حبس کفیل………………………………………………………………….. 162

4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه……………………………………………………. 162

4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند………………………………………. 162

4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود………………………………………….. 162

4-3-5 زندان در شهادت………………………………………………………………… 163

4-3-5-1 حبس شهود………………………………………………………………….. 163

4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو…………………………………………………………. 163

4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها……………………………………….. 163

4-3-7 حبس زننده برده خویش………………………………………………………… 165

4-3-8 حبس مردم آزار…………………………………………………………………. 165

4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات……………………………………. 165

4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف………………………………………………….. 166

4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس……………………………. 168

4-3-12 حبس برای توبه از گناه……………………………………………………….. 169

4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)…………………………………….. 170

4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده………………………………………………. 171

4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان…………………………………….. 171

4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش………………………………………………….. 172

4-3-17 حبس بنده فراری………………………………………………………………. 172

فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی

5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات………………………………………………….. 176

5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام………………………………….. 176

5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه………………………………… 178

5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته………………………. 181

5-2-2 حقوق عمومی زندانیان…………………………………………………………. 181

5-3 مصادیق حقوق زندانی…………………………………………………………….. 183

5-3-1 آزادی انجام معامله……………………………………………………………… 183

5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق…………………………………………………………….. 184

5-3-3 آزادی شهادت ………………………………………………………………….. 184

5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن………………………………………. 184

5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف………………………………………………… 185

5-3-6 آزادی در ورزش………………………………………………………………… 185

5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی…………………………… 185

5-3-8 حق ملاقات با خانواده…………………………………………………………… 185

5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم………………………………………………….. 186

5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی………………………………… 186

5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب………………………………… 188

5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی………………………………. 189

5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی …………………………………………… 189

5-3-14 حق زنان در زندان…………………………………………………………….. 190

5-3-15 بازرسی وضع زندانیان………………………………………………………… 190

5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان……………………………………………………. 190

5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد…………………….. 191

5-3-18 حق برخورداری از وکیل……………………………………………………… 191

5-3-19 منع مطلق شکنجه…………………………………………………………….. 191

5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم……………………………………………… 192

5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط………………………………………… 192

5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات……………………….. 192

5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی………………………………………………………. 193

5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن……………………………………….. 194

5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی………………………………… 195

5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی……………………………………………… 196

5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه………………………………………………….. 197

5-3-27 حق رفاه زندانی……………………………………………………………….. 198

5-3-28 حق نفقه زندانی……………………………………………………………….. 199

5-3-29 حق تعجیل در محاکمه…………………………………………………………. 201

5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او………………………………………….. 203

5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان……………………………………….. 204

5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان………………. 206

5-3-33 فوت زندان…………………………………………………………………….. 207

5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان………………………………………………………… 208

5-5 مخارج و مسکن زندانیان………………………………………………………….. 209

5-5-1 مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق……………………………………… 209

5-5-2 هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت…………………………………….. 213

5-5-3 کفالت خانواده زندانی……………………………………………………………. 214

5-6 ملاقات با زندانی……………………………………………………………………. 217

5-6-1 ملاقات از دیدگاه امام علی(ع)…………………………………………………… 218

5-6-2 حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان……………………………………………… 219

5-6-3 انواع ملاقات در زندان………………………………………………………….. 219

5-6-4 ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی………… 220

5-7 مرخصی رفتن زندانیان…………………………………………………………….. 221

5-7-1 دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان…………………………… 221

5-7-2 انواع مرخصی زندان……………………………………………………………. 222

5-7-3 مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران……………………….. 222

5-8 کار و اشتغال در زندان…………………………………………………………….. 223

5-8-1 کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع)………………………………………………. 223

5-8-2 حق اشتغال برای زندانی………………………………………………………… 224

5-8-3 کاریابی جهت زندانیان…………………………………………………………… 225

5-8-4 ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان……………………………………. 226

5-8-5 نکات لازم جهت اشتغال در زندان………………………………………………. 227

5-8-6 انواع اشتغال در زندان………………………………………………………….. 229

5-8-7 مراحل اشتغال به کار زندانی……………………………………………………. 229

5-9 ارتباط زندانی با خارج از زندان……………………………………………………. 231

5-10 عفو و بخشندگی در زندان……………………………………………………….. 232

5-10-1 عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه)…………………………… 232

5-10-2 اقتصاد عفو و بخشندگی………………………………………………………. 237

5-10-3 عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی………………………………….. 238

5-11 آینده زندانی………………………………………………………………………. 238

5-12 آزادی از زندان…………………………………………………………………… 239

نتیجه گیری………………………………………………………………………………. 242

منابع فارسی…………………………………………………………………………….. 248

منابع عربی………………………………………………………………………………. 251

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………… 260

مجلات……………………………………………………………………………………. 261

قوانین……………………………………………………………………………………. 262

پایان نامه………………………………………………………………………………… 262

مقدمه

این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمی شود بلکه باعث می شود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همینطور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل می دهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر کدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

1-1بیان مسأله:

موضوع تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می باشد. در این پژوهش وضعیت زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و همینطور حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جایگاه زندان و زندانی در این مکتب انسان ساز، با توجه به شأن و کرامت و حفظ حقوق انسانها بسیار ارزشمند و مفید بوده و نقش زندان را در زندگی اجتماعی افراد زندانی، نقشی مؤثر و سازنده بیان می کند.

1-2هدفهای تحقیق:

تبیین جایگاه زندان و زندانیان در حقوق و مذاهب اسلامی، بررسی و تبیین نقش زندان بر افراد زندانی و زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها، بررسی سیر تاریخی پدیده زندان و زندانی در اسلام و حقوق ایران، شناخته شدن محیط زندان و عملکرد آن برای افراد مجرم و جامعه، اینکه معیار جامعه برای زندانی کردن افراد مجرم چیست و در نهایت هدف از وجود زندان و زندانی چیست و با زندانی کردن افراد چه نتیجه ای عاید فرد و جامعه خواهد گردید.

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:

از دلایل اصلی انتخاب و انجام این پژوهش علاقه به موضوع، بررسی وضعیت سیر تاریخی زندان و زندانی جایگاه زندانی در اسلام و حقوق، اینکه زندانی مانند هر انسان دیگری حق حیات و زندگی دارد و زندان در دوره های مختلف محیطی برای اصلاح و تربیت افراد بوده و یا فقط حنبه تنبیه و تحدید برای آنان داشته است. زندان از جمله ابزار و وسایل جلوگیری از بروز انحرافات در جامعه می باشد و در جوامع مختلف از آن برای تأدیب و تنبیه افراد مجرم استفاده می شود. از این رو ضروری به نظر می رسد که دیدگاههای متعدد در این حوزه جمع آوری گردد؛ تا بتوان به تبیین دقیقی از جایگاه زندان و نقش آن در جلوگیری و یا ایجاد انحراف و جرم در جامعه دست یافت. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که تمامی زوایای زندگی بشر را مد نظر داشته، از مسأله جرم و بزه و انحراف در جامعه غافل نمانده و برای جلوگیری از بروز جرم و تأدیب مجرمان و باز گرداندن آنها به زندگی معمولی در جامعه تدابیری اندیشیده است. مذاهب مختلف اسلامی هر کدام با نگاه ویژه خود به این مسأله نگریسته اند. فهم جایگاه واقعی و حقیقی زندان در دین اسلام در جامعه ما به عنوان یک جامعه دینی بسیار مهم است؛ از طرف دیگر وجود جرایم متعدد و وجود قانون زندان برای بسیاری از این جرایم ضرورت درک مسأله را روشن می سازد. لذا این پژوهش در صدد است تا جایگاه زندان و نقش آن را در در جامعه بررسی کند.


1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق:

1-4-1- سوالات تحقیق

1)زندان در حقوق و مذاهب اسلامی چه جایگاهی دارد؟

2)نقش زندان در زندگی اجتماعی افراد مجرم یا افرادی که به دلایل مختلف جرمی را مرتکب شده اند و زندان محل مجازات آنها شده است، چگونه است؟

3)وضعیت زندان ها و حقوق زندانیان با توجه به احکام مذاهب اسلامی در تاریخ اسلام چه تغییراتی را پذیرفته است؟

1-4-2- فرضیه های تحقیق:

1) زندان در گذشته بیشتر به خاطر تحدید و شکنجه افراد به کار رفته است و اکنون جنبه اصلاحی و تربیتی دارد.

2) زندان از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی و حقوق مشروع می باشد.

3) مذاهب مختلف اسلامی دارای وجوه اشتراک زیادی در احکام و حقوق زندان و زندانی هستند.

4) بین احکام زندان و زندانی در حقوق موضوعه ایران و مذاهب اسلامی مطابقت وجود دارد.

1-5 روش تحقیق:

این پژوهش به روش کتابخانه ای است که در واقع به شیوه اسنادی- تاریخی به تحلیل مسأله می پردازد. در این روش ابتدا منابع مکتوب موجود در حوزه پژوهش گردآوری شده و در نهایت با تقسیم بندی مباحث مختلف و دیدگاه مذاهب اسلامی بر حسب سؤالات و فرضیه های تحقیق در حوزه زندان و زندانی به تبیینی دقیق از مسأله دست می یابد. با توجه به اینکه گردآوری اطلاعات در این پژوهش بر اساس تحقیق کتابخانه بوده لذا در صدد می باشیم که آنچه که از طریق مطالعه کتاب ها در این زمینه بدست آمده با آنچه در محیط زندان و تأثیری آن بر روی افراد زندانی مطابقت دارد یا نه.

تقسیم مطالب

فصل اول: کلیات موضوع(طرح مسئله، هدف پژوهش، روش تحقیق، بیان موضوع و انگیزه تحقیق، کاربرد تحقیق، سؤالات و فرضیات تحقیق، محدودیت ها و مشکلات تحقیق) و تعریف مفاهیم می باشد.

فصل دوم: به بررسی تاریخچه حبس در اسلام و ایران، طبقه بندی زندان بر حسب عناوین مختلف، انواع و مدت حبس، مشروعیت حبس از دیدگاه اسلام، حقوق و منابع چهارگانه فقه اسلامی(کتاب، سنت، اجماع و عقل)و همچنین حبس از دیدگاه امام علی(ع) به عنوان مؤسس زندانهای اصلاحی.

فصل سوم: جایگاه زندان و زندانی در اسلام و حقوق، تأثیر زندان بر زندانی ، کارکردهای و پیامدهای زندان، روشهای مختلف اصلاح و تربیت مجرمان، دیدگاه موافقان و مخالفان کیفر حبس و جایگزین های مجازات حبس بحث می شود.

فصل چهارم: این فصل در واقع شناسه اصلی پایان نامه را تشکیل می دهد در خصوص احکام و موارد زندان، موارد و موجبات زندان در حقوق و مداهب اسلامی و بیان دیدگاههای هر کدام و تطبیق آنها با همدیگر بحث و بررسی می شود .

فصل پنجم: انواع مختلفی از حقوق زندانی در مذاهب اسلامی و ایران را بیان می کند و در پایان فصل نتیجه گیری و نظر نهایی دانشجو در خصوص پژوهش انجام شده و هم چنین پیشنهادات، ایرادات و اشکالات تحقیق می پردازد.

1-6 قلمرو تحقیق:

آنچه که در این پژوهش به عنوان احکام زندان و زندانی در مذاهب اسلامی و حقوق ایران بیان شده می تواند مورد توجه و استفاده علمای حقوق، دانش پژوهان، قضات، وکلای دادگستری بویژه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوردر جهت پیشبرد اهداف عالیه اسلام در زمینه احکام و حقوق زندان و زندانی قرار گیرد.

1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق:

تنها مشکلی که در این مورد وجود داشت کمبود منابع و به سختی پیدا کردن منبع تحقیق به خصوص در مورد احکام زندان و زندانی در مذاهب اسلامی می باشد و اگر بخواهیم مجموعه کاملی از این تحقیق جهت استفاده کنندگان عزیز آن بدست آوریم به زمان کافی و زحمت و تلاش وافری نیازمندیم.

1 -8 تعریف مفاهیم

جرم: جرم و جریمه از جرم به فتح جیم و سکون راء گرفته شده که به معنی قطع کردن است؛ به قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم عبارت از: کندن و قطع میوه از درخت می باشد(سپهری،1373، 26-25).

جرم و جریمه در لغت به ارتکاب کارهای زشت و ناپسند و مخالف حق و عدل اطلاق
می شود(فیض،1369، 68-67). جرم و مشتقات آن بیش از شصت بار در قرآن آمده است(عبدالباقی، بی تا،167- 166)

جرم در اصطلاح: عبارت از امور ممنوع شرعی که خداوند متعال به وسیله اجرای مجازات حد یا تعزیر مردمان را از از ارتکاب آن بازداشته است(عوده، 1402ه ق ،ج 1،66).

جرم در شریعت اسلامی عبارتست از: هرگونه عصیان نسبت به اوامر و نواهی خداوند. اما جنایت آن جرمی است که شارع مقدس بر آن کیفر دنیوی قرار داده است اگر چه بر دایره ای تنگتر از آن مثل جراحت و قتل اطلاق می شود( التسخیری، بی تا، 9). مجازات به هر عملی گفته می شود که به منظور جلوگیری و تکرار تخلفات از قانون طراحی شده است.

از نظر حقوقی جرم هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می گردد(عبدی، 1377،33).

مجرم: کسی است که با انجام عمل خلاف شرع و قانون مرتکب جرم شده است. مجرم نه تنها در حین تحمل کیفر بایستی اصلاح و تربیت شود بلکه در هنگام خروج از زندان و پس از کسب آزادی باید مورد راهنمایی و حمایت قرار گیرد تا مجدداً مرتکب جرم نگردد.

واژه زندان در لغت، قرآن و حدیث به معانی سجن، حبس، امساک، حصر و نفی آمده است.

1)سجــــن:

الف)سجن در لغت: صحاح اللغة «السبجن: الحبس و السجن بالفتح: المصدر و قد سجنه یسجنه ای حبسه» (الجوهری، 1407ه،ج5 ،2133). المفردات فی غریب القرآن «الحبس: الحبس فی السجن. وقرئ(رب السجن احب الی) بفتح السین وکسرها. قال: لیسجننه حتی حین و دخل معه السجــــن فتیان …»( راغب اصفهانی، 225).

ب)سجن در قرآن: «رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه» ای خدا رنج زندان خوش تر از این کار زشتی است که زنان بر من روا دارند( یوسف/33). «لا جعلنک من المسجونین» باز فرعون به حضرت موسی (ع) گفت اگرغیر من خدایی را بپرستی، البته تو را به زندان خواهم کشید( شعرا / 29).

ج)سجن در حدیث: هر یک از لفظ های سجن و حبس در موارد فراوان بر زبان پیامبر اکرم(ص) جاری شده است:

1)هنگامی که عموی پیامبر(ص) ابوطالب پرسید آیا می دانی این قوم به چه منظوری برای تو تشکیل جلسه می دهند؟ فرمود: «یریدون أن یسجنونی او یقتلونی او یخرجونی» یعنی می خواهند مرا زندانی کنند یا بکشند یا بیرونم کنند( رضا، بی تا، ج6 ،361 ).

2)در حدیث ابوسعید آمده که آن حضرت (ص) فرمودند: یؤتی بکتابه فیوضع فی سجین(نامه عملش را به او می دهند و در سجین قرار می گیرد) سجین صیغه مبالغه از کلمه سجن است(ابن اثیر، بی تا، 344 ).


پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

لینک منبع و پست :

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی


http://medadrangi1395.blog.ir/post/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%88%20%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی
opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1831140‎Cachedعنوان و نام پديدآور, : بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی[
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر مهر‌انگیز کریمی ؛ استاد راهنما محمد سپهری ؛ استاد مشاور هادی …
پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی
www.mehrthesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-تطبیقی-احکام-زندان-و-زندانی-در-حقوق-و-مذاهب-اسلامی‎Cachedگرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی. مقدمه. این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و
زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف …
“بررسي تطبيقي احكام زندان و زنداني در حقوق و مذاهب اسلامي” – اداره کل …
kohgiluyehprisons.ir/بررسي-تطبيقي-احكام-زندان-و-زنداني-در-حق/‎Cached16 فوریه 2016 … اين پژوهش به «بررسي تطبيقي احكام زندان و زنداني در حقوق و مذاهب اسلامي» مي پردازد.
زندان مقوله اي است كه با جرم و بزه و انحراف (از قوانين و عرفيات و …
پروژه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی. doc …
i59.ir/پروژه-بررسی-تطبیقی-احکام-زندان-و-زندان/علوم-انسانی/‎Cached29 ا کتبر 2017 … فایل با نام اصلی پروژه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی.
doc که بسیار پرطرفدار و نایاب بوده و از جمله فایل های دارای …
دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب …
www.ketabpich.com/?product=دانلود…بررسی-تطبیقی-احکام-ز‎Cachedپروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب
اسلامی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق
و …
بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی
cero.ir/product-323951-پايان-نامه-بررسي-تطبيقي-احکام-زندان-و-زنداني-در-حق.aspx‎Cachedموضوع فایل بررسی تطبیقی احكام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می باشد. در
این فایل وضعیت زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالكیه، شافعیه، حنفیه

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی …
www.whatnews.ir/article/59526‎Cachedاین صفحه از سایت «واتنیوز» درباره |پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی
در حقوق و مذاهب اسلامی| است. شناسه این فایل در سایت «واتنیوز»: ‘59526’ – اطلاعات …
بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی – فایل بیس
fb3.ir/?p=107688‎Cached1 مارس 2017 … بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دارای 104 صفحه می باشد
و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ …
تحقیق و بررسی در مورد بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و …
i52.ir/تحقیق-و-بررسی-در-مورد-بررسی-تطبیقی…/علوم-انسانی/‎Cached3 نوامبر 2017 … فایل پرطرفدار و بسیار کمیاب با نام تحقیق و بررسی در مورد بررسی تطبیقی
احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی که از جمله فایلهای دارای …
بررسی-تطبیقی-احکام-زندان-و-زندانی-در-حقوق-و-مذاهب-اسلامی
araxmarket.ir/tag-بررسی-تطبیقی-احکام-زندان-و-زندانی-در-حقوق-و-مذاهب-اسلامی.aspx‎Cachedفروشگاه بزرگ فایل و محصولات مجازی آراکس مارکت مرکز فروش و دانلود محصولات
علمی دانشگاهی و نرم افزاری.
فایل word بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی …
a0b.ir/file-648421.htm‎Cached7 آگوست 2017 … این پژوهش به «بررسی تطبیقی احكام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد.
زندان مقوله ای است كه با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و …
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه با موضوع بررسی تطبیقی احکام …
www.jahandoc.com/پایان-نامه-ارشد-رشته-فقه-با-موضوع-بررسی/‎Cached11 جولای 2015 … اين پژوهش به «بررسي تطبيقي احكام زندان و زنداني در حقوق و مذاهب اسلامي» مي پردازد.
زندان مقوله اي است كه با جرم و بزه و انحراف (از قوانين و عرفيات و …
بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی – دانلود …
sellu.blogr.ir/tag/بررسی-تطبیقی-احکام-زندان-و-زندانی-در-حق/
6 آگوست 2017 … بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی بررسی تطبیقی احکام
زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دسته بندی حقوق فرمت فایل …
پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در …
free.file96.ir/?p=104094
7 جولای 2017 … اين پژوهش به «بررسي تطبيقي احكام زندان و زنداني در حقوق و مذاهب اسلامي» مي پردازد.
زندان مقوله اي است كه با جرم و بزه و انحراف (از قوانين و عرفيات و …
دانلود مقاله ارشد معارف اسلامی بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در …
www.filedoc98.jeyblog.ir/دانلود-مقاله-ارشد-معارف-اسلامی-بررسی-ت/‎Cached1 نوامبر 2017 … محصول * دانلود مقاله ارشد معارف اسلامی بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و
مذاهب اسلامی * را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل …
پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در …
www.arbita.ir/پروپوزال-رشته-فقه-و-حقوق-بررسی-تطبیقی-2/
15 مه 2017 … http://iranianpazhoohesh.sellfile.ir/prod-983893-پروپوزال+رشته+فقه+و+حقوق++
بررسی+تطبیقی+احکام+زندان+و+زندانی+در+حقوق+و+مذاهب+اسلامی …
بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی – بانک وب
bankweb.tk/بررسی-تطبیقی-احکام-زندان-و-زندانی-در-حق/
عنوان این مقاله : بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی. بررسی
تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی. دانلود مستقیم فایل.
پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی …
download.hardl.ir/object-74546/related
12 مارس 2017 … دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 521 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: 209 این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در …
پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی
1download.arzon-file.ir/links/77657
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A). گرايش: فقه و مبانی حقوق اسلامی.
عنوان : بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی. فهرست مطالب.
تحقیق در مورد بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی
best3694.mihanblog.com/post/9
21 سپتامبر 2016 … تحقیق در مورد بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی لینک
پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده …
دانلود بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی – به …
berozdoc.blogsky.com/1396/03/05/post-4553
این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد
زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه …
پروپوزال حقوق تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

پروپوزال حقوق تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی


22 آوريل 2017 … این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد
. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات …
دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب …
sigma.nabopapers.ir/?p=5294
25 مارس 2017 … دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی
تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی)) وارد صفحه فروش …
تحقیقان دانلود مقاله ارشد معارف اسلامی بررسی تطبیقی احکام زندان و …
tahghighan.sellfile.ir/prod-1746526-دانلود+مقاله+ارشد++معارف+اسلامی+بررسی+تطبیقی+احکام+زندان+و+زندانی+در+حقوق+و+مذاهب+اسلامی….‎Cachedدانلود مقاله ارشد معارف اسلامی بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب
اسلامی, مقاله معارف اسلامی , پایان نامه معارف اسلامی , پایان.
بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی – free file
freefile.ss0.ir/648421.html‎Cached13 مه 2016 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول
دانلودی بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی …
بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی – index.ogig.ir
index.ogig.ir/بررسی-تطبیقی-احکام-زندان-و-زندانی-در-ح-2/
28 جولای 2017 … بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی. بررسی تطبیقی احکام
زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی …
لیست اسامی زندانیان زندان قزلحصار | سرزمین خبر – صفحه اصلی
omiddddd.blognewsland.ir/list/لیست+اسامی+زندانیان+زندان+قزلحصار.html
یک زندانی نیز با اتهامات مشابه از زندان قزلحصار جهت اجرای حکم به سلول‌های ….. دانلود
پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی – خرید آنلاین …
دانلود اسان پايان نامه بررسي تطبيقي شعر شاملو و احمدي – دانلود مقالات …
bestdanesh.bestblog.ir/p238.php‎Cachedپايان نامه بررسي تطبيقي احكام زندان و زنداني در حقوق و مذاهب اسلامي. پايان نامه …
دانلود اني پايان نامه بررسي دادرسي كيفري اطفال بزهكار در حقوق ايران و انگليس.
دیجیتال فایل
digital.gemfile.ir/‎Cachedبررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی در 209 صفحه و قابل
ویرایش … بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانشجویان.
بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب …
www.dociran.com/حقوق_و_فقه/پايان_نامه/View/…/12795.aspx‎Cached
Similar10 نوامبر 2014 … حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,کارآموزی
… درک,ضمان مقبوض,زندانی,نظام کیفری اسلام,قوانین موضوعه,مذاهب خمسه,بررسی
وصیت … بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی.
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام (کتاب) – ویکی فقه
wikifeqh.ir/حقوق_زندانی_و_موارد_زندان_در_اسلام_(کتاب)‎Cachedفهرست مندرجات. ۱ – موضوع کتاب ۲ – ساختار کتاب ۳ – گزارش محتوا ۳.۱ – موارد زندان ۳.
۲ – حقوق زندانی و احکام زندان ۴ – پانویس ۵ – منبع …
[PDF] ﻋﺒﺎدات : ﻓﺼﻞ اول ﻃﻬﺎرت ﻧﻈﺎﻓﺖ؛ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و اﺣﮑﺎم آن 1. ﺑﺮرﺳﯽ ا
www.whc.ir/system/file/67e470adcf34d8326182ccb31bb7f1f1.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺣﮑﻢ ﻃﻬﺎرت و ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ. 10 . ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮ …. ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ.
اﻫﻞ ذﻣﻪ و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ. 108 . ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﺟﺰﯾﻪ، ﺣﺪود و ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺼﺮي و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ. 109 . ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻫﺎ و ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت …… ﻣﺠﺎزات زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺰاﺣﻢ و ﺣﮑﻢ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن زﻧﺪان. ﻗﺼﺎص.
701.
[PDF] ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘ
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/546295‎Cached
Similarﻣﻮﺿﻮع. : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ. زﻧﺪان . ( ….
ﺣﻘﻮق. و. آزادي و ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ،. ﺗﻌﺪي و. ﺗﺠﺎوز را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪه و. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل
ادوار ﺗﺎرﯾﺦ ….. ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺮدم را از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻗﻮم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاي ﯾﮑﺘﺎ، رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ و ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺨﺸﺶ دﻋﻮت
ﻣﯽ …. اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺤﻮي ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮآﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺎﻣﻼت و
اﺣﮑﺎم.
بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی – دانلود پایان نامه های …
download-thesis.com/…/بررسی-مبانی-و-مصادیق-زندان-در-حقوق-اسلا/‎Cachedزندان- حقوق زندانی- مشروعیت زندان- انواع زندان- کیفرهای اسلامی … اسلام مورد بررسی
و تحلیل قرار گیرد و نظر فقه شیعه و سایر مذاهب فقهی اسلامی در خصوص … عنوان احکام
سجون را نوشته اند و آیه الله محمدحسینی شیرازی در الموسوعه فقهی اش و آیه الله … برای
آنها مجازات زندان لحاظ شده است مرتفع سازند و درصدد تطبیق قوانین فعلی با آنچه در …
اصفهان خرید | رشته الهیات(پایان نامه) Archives – اصفهان خرید
www.esfkharid.ir/category/پایان-نامه/رشته-الهیاتپایان-نامه/‎Cached۵پایان نامه بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام(ص) با تکیه برحکمت، موعظه و مجادله
احسن … پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی.
زندان و تاثیرات آن بر زندانی و مجرمان – بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت
nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/hoghogh-jaza/1290–.html‎Cached16 ژوئن 2016 … در قانون مجازات اسلامی نیز مواردی به حقوق زندانیان ومتهمان و بازداشتی های منتظر که …
درواقع از یک سو مطالعه تطبیقی ، میان مواد آئین نامه ی قانون سازمان زندانهای ایران با …
فرهنگ در جامعه زندان را می توان به دو شکل مورد بررسی قرار داد : … سخن می گویند و نیز
از معتقدان مذاهب مختلف وفرقه های گوناگون درزندان وجود دارند .
مونوگراف ها – ALGHIAS
alghias.edu.af/مونوگراف-ها/‎Cachedبررسی حقوق ومزایای کارمندان دولت درنظام حقوقی افغانستان, 48. بررسی …. برسی
تطبیقی آثار قاعده حقوقی لا ضرر درقانون مدنی افغانستان وفقه حنیفی وجعفری, 202
…. جایگاه استحسان ازدیدگاه مذاهب اسلامی, 329 …… احکام زندان و زندانی در اسلام, 1316.
مطالعه تطبیقی حقوق زندانیان در فقه اسلام ، اسناد بین المللی و حقوق …
https://www.dgload.com/downloads/حقوق-زندانیان-در-فقه-اسلام/‎Cachedمطالعه تطبیقی حقوق زندانیان در فقه اسلام ، اسناد بین المللی و حقوق موضوعه … زندان
در جمهوری اسلامی ایران نیز از قاعده کلی پیش گفته خارج نیست تنها … ضمن اینکه
علاوه بر احکام اسلامی و قواعد و مقررات بین المللی، حتی الامکان سعی شده تا تطبیقی
… ایران و مذاهب اربعه : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی; DOC بررسي …
[PDF] ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺪان در اﻧﺪﻳﺸﻪ دﻳﻨﻲ
www.ensani.ir/storage/Files/20101114093109-57.pdf‎Cachedﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮاي آن ﻣﺠﺎزات زﻧﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از. ﺳﻮﻳﻲ، و آﺳﻴﺐ …. اﻟﻤﻠﻠﻲ،
اﺻﻞ ﻳﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺎده ﺑﻴﺴﺖ اﻋﻼﻣﻴﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ. (. ﻗﺎﻫﺮه. ) …. ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺮوي ﺑﻮدن ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻴﻌﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎي اﺳﻼم ﺻﺎدر ﻛﺮده …. ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ آن در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
. و اﻳﻦ اﻣﺮ … ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮔﺮدد. »( ….. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﻲ و اﺣﻜﺎم زﻧﺪان.
بررسی ارتداد در مذاهب اسلامی
hablolmatin.dmsonnat.ir/?_action=articleInfo&article=1030‎Cached
Similarهمه مذاهب اسلامی، ارتداد را جزء جرمهای موجب مجازات دانسته‌اند، اما برخی از مذاهب فقهی
اسلامی ارتداد را … احکام مرتد بخشى از مباحث مسلّم حقوق جزا در فقه اسلام محسوب
مى‌گردد. ….. در فقه امامیه برای زنی که مرتد فطری است، کیفرهایی از قبیل زندان و
ضرب و …. قاضی سه روز به وی مهلت می‌دهد و در این سه روز وی را زندانی و اسلام را بر او
عرضه می‌کند.
وکالت و مشاوره حقوقی – بررسی تطبیقی کیفر قتل در زنا در فقه مذاهب …
ghadianloo.blogfa.com/post-205.aspx‎Cachedوکالت و مشاوره حقوقی – بررسی تطبیقی کیفر قتل در زنا در فقه مذاهب اسلامی … زنای
مرد محصن با زن دیوانه: برخی فقها حکم به جلد نموده اند[2] ولی بسیاری دیگر رجم را …..
(ع) چنین می گوید اگر مرد زندانی است و در زندان زنا کند، صد ضربه شلاق می خورد.
موضوعات فقهی برای پایان نامه | پایگاه اینترنتی فقه حکومتی
www.fiqhehokomati.ir/content/1495‎Cached26 فوریه 2017 … بررسی تطبیقی احکام و شرایط نماز جماعت در مذاهب اسلامی. 31. چیستی و شاخص های …
و احکام و آثار آن. 94. مطالعه تطبیقی دفاع مشروع در فقه و حقوق بین المللی. 95. …..
مجازات زندانی مزاحم و حکم سخت گیری متصدیان زندان. قصاص. 701.
پایان نامه ها – صفحه اصلی
riclc.ut.ac.ir/index.php/fa/2015-11-03…/2015-12-27-11-01-46‎Cachedبررسی تطبیقی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران وانگلستان. حسین سمیعی ….
بررسی وضعیت اجرای احکام کیفری در جمهوری اسلامی ایران ….. حقوق زندانیان در ایران
و عملکرد زندان مرکزی اصفهان …. زنا و اعمال منافی عفت (در حقوق موضوعه و مذاهب اربعه).
بانک مقالات رایگان – لیست مقالات و پایان نامه های رایگان
websiteelmara.blogfa.com/post/2‎Cachedبررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه
صادرات بررسي …. پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب
اسلامی
پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
pajooheh.ir/206-2/‎Cachedبررسی جرائم تکدی و ولگردی و کلاشی (مواد ۷۱۲و۷۱۳قانون مجازات اسلامی). آثار گذشت
… آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران … بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به
آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی … زندان وتاثیرآن در تکرار جرم … بررسی موارد
تجدید نظر نسبت به احکام کیفری …. مطالعه تطبیقی جرم سقط جنین در مذاهب
پنجگانه.
ارتداد در اسلام – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/ارتداد_در_اسلام‎Cached
Similarارتداد اصطلاح فقهی به معنی خروج فرد مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت به معنی
… برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند.
آموزش اورجینال شمع سازی – جدید و دارای گارانتی – اورجینال
golpuneiyas.toonblog.ir/post/9‎Cachedدانلود بررسی وضعیت حرم و بارگاه امام رضا از ابتدا تا کنون – خرید آنلاین و … دانلود
فایل ( پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی) …
پایان نامه های دانلودی رشته حقوق | دانلود پایان نامه و سمینار ارشد : علم یار
elmyar.net/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حقوق/‎Cached… پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از
نظر فقه ….. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق
اسلامی ….. نامه کارشناسی ارشد حقوق : علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت
زندانيان … کارشناسی ارشد حقوق : بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب
اسلامی …
ارتداد در مذاهب اسلامی – شافعی نیوز
shafeinews.ir/ارتداد-در-مذاهب-اسلامی/‎Cachedمساله ی ارتداد و احکام خاص آن از جمله مباحث مطرح در حقوق جزای اسلامی است. … در میان
مذاهب چهار گانه ی اهل سنت نیز شافعی و مالکی ارتداد را از جرائم موجب حد دانسته و ….
دیگر کیفرهای مرد مرتد در مذهب حنفی ، زندان و اعدام است ، بدین شیوه که : اگر مردی
مرتد …. اگر زن توبه نکند، زندانی می شود ، مدت زمان توبه خواهی سه روزاست و به قولی
تا زمانی …
حقوق بشر از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – اداره کل زندانهای …
tehranprisons.ir/حقوق-بشر-از-دیدگاه-قانون-اساسی-جمهوری-ا/‎Cached1 مارس 2016 … بنابراین می توان گفت: حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از … از دیر
باز، همه اندیشمندان، مذاهب و کتاب های بزرگ حکمت و ادب، از آن دم زده اند و در مدح آن سخن ها
گفته اند. …. اصل ۳۲ قانون اساسی:« هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و
…. ۱۱-داودی، رشید، بررسی تطبیقی آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر با …
زندان و مجازات های جایگزین | برچسب مقاله!
articletag.ir/html/14-زندان-و-مجازات-های-جایگزین-2017-02-20.html‎Cached20 فوریه 2017 … دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 521 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: 209 احکام زندان و زندانی حقوق و مذاهب اسلامی بررسی تطبیقی …
کتاب : احکام زندان در اسلام – ویستا
vista.ir/book/98251/احکام-زندان-در-اسلام‎Cached
Similar”نگارنده با بیان پیشینه و ضرورت اجرای حدود از دیدگاه اسلام، جنبه‌های مختلف آن را …
دیه زن در مذاهب خمسه · نهاد دادرسی در اسلام: پژوهشی در روند و روش دادرسی سازمان‌های
وابسته آن … پژوهش‌های فقهی – حقوقی (9): ثبات و تغیر در جرایم و مجازات‌ها با مطالعه
تطبیقی … (بررسی فقهی، حقوقی قرارداد Time sharing) · حقوق زندانی و موارد زندان در
اسلام …
بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی |2374| گیگ
gig.rspf.ir/gig/2374/html‎Cached2 نوامبر 2017 … این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد
. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات …
بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی |22099| تِرا
tera.rspf.ir/tera/22099/html‎Cached10 ا کتبر 2017 … این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد
. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات …
ماهنامه خط صلح – مقایسه ی تطبیقی آزادی‌ های مدنی میان ایران و افغانستان
https://www.peace-mark.org/مقایسه-ی-تطبیقی-آزادی‌-های-مدنی-میان-ا‎Cached20 مارس 2014 … ولی در عمل اکنون زندان ‌های ایران شمار بسیاری از پیروان آئین بهائیت، اهل ‌سنت، … در
ماده ی دوم و سوم قانون اساسی افغانستان آمده: “دین دولت جمهوری اسلامی … در افغانستان
هیچ قانونی نمی‌ تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.” … موضوع‌ های
بسیاری دیگر از این میان انرژی هسته ‌ای، حقوق بشر و وضعیت زندانیان …
مقاله بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی …
bistdl.ir/post/48630‎Cachedموضوع تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می باشد.
در این پژوهش وضعیت زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام (امامیه، مالکیه، شافعیه، …
بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی (3) | NCBA
ncba.ir/html/50067‎Cached30 مارس 2017 … بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دسته بندی: وورد نوع فایل
:. doc (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 209 صفحه …
[XLS] مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی – دانشگاه شهید بهشتی
https://sbu.ac.ir/Cols/LAW/Documents/کتابخانه/پایان%20نامه%20ها/all.xls‎Similar7, 1383, جعفر کوشا, بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان, آرامی، … 20,
1379, محمد علی اردبیلی, آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران, آل منصور،علی رضا, 9 …
45, 1381, محمد علی اردبیلی, بررسی حق دفاع متهم در نظام کیفری ایران, اسلامی، محمد,
888 …. 100, 1371, منوچهر خزانی, بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری …
پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در …
18.i31.ir/پروپوزال-رشته…حقوق-بررسی-تطبیقی…/علوم-انسانی/‎Cached13 ا کتبر 2017 … فایل با نام پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق
و مذاهب اسلامی که از پر دانلود ترین فایلها در سایتهای ایرانی به …
زیرپورتال آشخانه/قواعد و سازوکار تدوین و آماده سازی کار تحقیقی (1) و …
ashkhane.pnu.ac.ir/Portal/…/ShowPage.aspx?…ID…‎Cached
Similar26 ا کتبر 2014 … 1, آئین و آداب اجرای احکام در فقه و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران. 2, آثار جهل و …
7, آزادی مشروط زندانیان. 8, اثبات مالکیت در … 55, بررسی تطبیقی شرایط اقرار در
فقه اسلامی و حقوق موضوعه. 56, بررسی …. اعدام در اسلام. 170, تحلیل فقهی حقوقی
مجازات زندان …. 279, مستثنیات دَین در فقه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه.
[PDF] پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در …
tmdl.ir/PDF42289‎Cachedاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺣﮑﺎم زﻧﺪان و زﻧﺪاﻧﯽ در ﺣﻘﻮق و ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. زﻧﺪان ﻣﻘﻮﻟﻪ ای اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم و ﺑﺰه و اﻧﺤﺮاف (از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻋﺮﻓﯿﺎت و اﺧﻼﻗﯿﺎت) در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎن.
معاونت آموزش حوزه های علمیه
howzeh-qom.ir/…/موضوعات+اخذ+شده+در+رشته+حقوق+و+قضا%25D8%25A1‎Cached1ـ آئین و آداب اجرای احکام در فقه و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران 2ـ آثار جهل و
اشتباه و … 7ـ آزادی مشروط زندانیان 8ـ اثبات مالکیت در … 55ـ بررسی تطبیقی
شرایط اقرار در فقه اسلامی و حقوق موضوعه 56ـ بررسی …. اعدام در اسلام 170ـ تحلیل
فقهی حقوقی مجازات زندان … 279ـ مستثنیات دَین در فقه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه 280ـ
مسقطات …
دادخواهی خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده‌ی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ …
kadivar.com/?p=12884‎Cached7 نوامبر 2013 … ادیان و مذاهب (25) … بررسی تطبیقی دیدگاه های آیت الله خمینی و آیت الله منتظری؛
دادخواهی اعدامهای۶۷ … از میان مقام های عالی منصب حکومت تنها کسی که در مقابل این حکم
ایستاد، … فقه اسلامی، موازین حقوق موضوعه ایران و ضوابط حقوق بشر در تضاد است.
…. ۲ – آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده اند و مقداري از زندانشان را هم …
بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی – دانلود از …
12.i31.ir/بررسی-تطبیقی-احکام-زندان-و-زندانی-در…/علوم-انسانی/‎Cached11 ا کتبر 2017 … فایل کم نظیر و فوق العاده ارزشمند بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و
مذاهب اسلامی که از پر دانلودترین فایل های زبان فارسی در موتور …
پایان نامه های دانلودی رشته حقوق
hoghogh7.payannamedl.ir/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حقوق/‎Cached… پایان نامه ارشد:نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی
زندانیان …. فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و
حقوق ایران … دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب
خمسه ….. فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد · پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر زندان نسبت
به …
پروپوزال رشته فقه و حقوق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در …
liondl.ir/html/35205‎Cached31 مه 2017 … این پژوهش به بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می پردازد.
زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و …
دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب …
nasimo.sibodanloder.ir/post/matlab1708.html‎Cachedسخن روز: بى‌خوابى سریعتر از بى‌غذایى موجب مرگ آدمى می‌‌شود محصول دانلودی: پایان
نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی به صفحه دانلود فایل

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی – مقاله …
s1.uniarticle.ir/بررسی-تطبیقی-احکام-زندان-و-زندانی-در-حق/‎Cachedلینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش
و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 209 صفحه قسمتی از متن .doc : دانشگاه آزاد اسلامي …
دانلود مقاله ارشد معارف اسلامی بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در …
69i.ir/دانلود-مقاله-ارشد-معارف-اسلامی-بررسی-ت/علوم-انسانی/‎Cachedدانلود مقاله ارشد معارف اسلامی بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب
اسلامی – دانلود از فایل ۶۹i. ۱۳۹۶-۰۸-۱۵ علوم انسانی. فایل پر طرفدار و بسیار نایاب
با …
تحقیق – بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی …
zohormonji.ir/6-تحقیق-بررسی-تطبیقی-احکام-زندان-و-زندا/‎Cachedتحقیق – بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی. توسط
mohsenjoseph · سپتامبر 12, 2017. لینک دانلود \\\\\\\” MIMI file \\\\\\\” پایین همین
صفحه.

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات